Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2013-TN02-06 do ThS. Lê Xuân Hưng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-10-2018; 468 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý cho quá trình mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi

- Mã số: ĐH2013-TN02-06

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Hưng

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2014

2. Mục tiêu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số của chế độ bôi trơn làm mát tới chất lượng bề mặt khi mài lỗ thép 9XC và xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý.

3. Tính mới và sáng tạo

- Đề xuất 02 phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với chế độ bôi trơn làm mát khi mài lỗ thép 9XC khi sử dụng 2 loại dung dịch là dầu Emulsion và Aquatex 3180.

- Xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý.

4. Kết quả nghiên cứu

- Nghiên cứu tổng quan về bôi trơn làm mát khi mài/mài lỗ;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng, nồng độ dung dịch bôi trơn làm mát tới độ nhám bề mặt khi mài lỗ thép 9XC

- Chế độ bôi trơn làm mát hợp lý có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học: 01 bài báo quốc gia, 01 bài báo SCOPUS

- Bài báo quốc gia: Bành Tiến Long, Vũ Ngọc Pi, Lê Xuân Hưng, Tạ Việt Cường (2016), “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ làm mát tới độ nhám bề mặt gia công trong mài lỗ thép 9XC qua tôi”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 5, tr. 71 – 76.

- Bài báo SCOPUS: Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long (2018), “A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Steel”, 7th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2018), 20-22/10/2018, Beijing, China.

5.2. Sản phẩm đào tạo: 01 luận văn thạc sỹ đã bảo vệ.

- Tạ Việt Cường (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất của DNTN cơ khí chính xác Thái Hà. Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tại trường Đại học KTCN, ĐHTN

- Đóng góp vào kiến thức, hiểu biết chung về mài, mài lỗ và bôi trơn làm mát khi mài.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Harden Steel

Code number: ĐH2013-TN02-06

Coordinator: MA. Le Xuan Hung

Implementing institution: TNU – Thai Nguyen University of Technology

Duration: from 2013 to 2014

2. Objective(s)

Investigation of the effect of coolant parameters on the surface quality in internal grinding 9XC harden steel and determining the reasonable coolant parameters.

3. Creativeness and innovativeness

- Has proposed 02 regression equations which represents the relationship between the surface roughness and the coolant parameters.

- Has proposed 02 resonable coolant parameters when using Emulsion and Aquatex 3180 for cooling.

4. Research results

- An overview of lubrication cooling when grinding / internal grinding;

- Study the effect of flow rate, concentration of cooling solution to the surface roughness when grinding 9XC steel.

- The reasonable cooling parameters can be used in manufacturing of products in practice.

5. Products

5.1. Scientific products: 01 national paper, 01 paper in a SCOPUS journal

- National paper: Banh Tien Long, Vu Ngoc Pi, Le Xuan Hung, Ta Viet Cuong (2016), “A study on the effect of coolant regimes to surface roughness in internal grinding of steel 9XC”, Viet Nam Mechanical Engineering Journal, 5, pp. 71 – 76.

- International paper (SCOPUS): Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long (2018), “A Study on Coolant Parameters in Internal Grinding of 9CrSi Steel”, 7th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2018), 20-22/10/2018, Beijing, China.

5.2. Training products

- Ta Viet Cuong (2016), A study on the effect of coolant type to surface quality in internal grinding 9XC steel, Master thesis, Thai Nguyen University of Technology.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

- The research results have been applied in the manufacturing of products at Thai Ha Precision Mechanical Private Enterprise. Serving the scientific research at Thai Nguyen University of Technology, TNU

- Contribute to the knowledge of grinding, internal grinding and cooling for grinding.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT