Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Tỉnh Thái Nguyên mã số ĐTCN.11/2017 do PGS.TS. Trần Viết Khanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 03-10-2018; 340 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây quản lý trực tuyến hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên

- Mã số: ĐTCN.11/2017

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Viết Khanh

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: (Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10/2018)

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng bản đồ và phần mềm quản lý du lịch gắn với không gian du lịch tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và ứng dụng hệ thông tin địa lí (Geographic Information System - GIS), phục vụ quản lý trực tuyến hoạt động du lịch và quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu du lịch; viết mã nguồn phần mềm chạy trên nền tảng webGIS; kiểm thử phần mềm trực tuyến quản lý du lịch tỉnh Thái Nguyên.

- Thành lập, biên tập hệ thống các bản đồ du lịch: Gồm phiên bản trực tuyến webGIS, phiên bản mềm (file PDF, JPG), phiên bản in trên giấy.

- Biên tập tài liệu hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm; đề xuất và khuyến nghị với các bên có liên quan về cơ chế và giải pháp ứng dụng phần mềm phục vụ quản lý và quảng bá du lịch.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các bên có liên quan (Sở KHCN, Sở VH-TT-DL, doanh nghiệp, khách sạn, Ban quản lý khu du lịch...).

3. Tính mới và sáng tạo

Trong quá trình triển khai thực hiệnđề tài, tập thể các nhà khoa học sẽ sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại như: phân tích, giải đoán ảnh viễn thám, áp dụng hệ thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị vệ tinh để phân tích, đánh giá các số liệu thu thập được, xây dựng phần mềm quản lý và các bản đồ liên quan, đồng thời so sánh kết quả nghiên cứu với một số địa phương khác có đặc điểm tự nhiên tương tự để tìm ra những nét độc đáo về du lịch cho vùng nghiên cứu.

Bản đồ trực tuyến và phần mềm cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ nghiên cứu. Các tính năng của bản đồ và phần mềm đã giải quyết được các công việc như: nhập, xuất, phân loại, lưu trữ, đặc biệt mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) với hiển thị bản đồ trực tuyến, đáp ứng yêu cầu quản lý theo không gian và thời gian. Bên cạnh đó, phần mềm đáp ứng được công tác nghiệp vụ của nhà quản lý, theo hướng phục vụ tốt nhất các nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã đạt được các kết quả nghiên cứu sau:

- Tổng quan cơ sở khoa học về ứng dụng điện toán đám mây và công nghệ GIS phục vụ quản lý không gian;

-  Tổng quan cơ sở khoa học về bản đồ, bản đồ trực tuyến;

- Phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên;

- Phân tích đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên;

- Phân tích không gian lãnh thổ du lịch, lựa chọn giải pháp phần mềm;

- Thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch Thái Nguyên;

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã khẳng định cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc triển khai ứng dụng bản đồ và phần mềm hỗ trợ phục vụ phát triển du lịch địa phương đem lại hiệu quả cao về KT, XH và MT. Bên cạnh đó, hướng nghiên cứu còn mở ra những ứng dụng quản lý không gian lãnh thổ cho nhiều ngành khác.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

* Tập báo cáo tổng kết và phụ lục kèm theo

* 06 bài báo khoa học

- Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải (2018), “Ứng dụng GIS quản lý không gian du lịch tỉnh Thái Nguyên”, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, Đà Nẵng, tr. 1245-1249.

- Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải (2018), “Phân tích tổ chức không gian lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 183(7), tr. 219-226.

- Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải (2013), “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây, Tạp chí KH&CN ĐHTN, 106(06), tr.131-137.

- Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Lê Duy (2013), “Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian online”, Tạp chí KH&CN ĐHTN, 110(10), Tr.71–78.

- Trần Viết Khanh, Phạm Hoàng Hải, Lê Minh Hải (2013), “Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên,  ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên.

- Trần Viết Khanh, Nguyễn Phúc Lộc (2015), “Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí KH&CN ĐHTN, 136(06), tr.14-50.

5.3. Sản phẩm đào tạo

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã hướng dẫn một số học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và hỗ trợ 3 NCS thực hiện đề tài luận án Tiến sĩ.

1. Hỗ trợ đào tạo NCS. Lê Minh Hải (NCS viện Hàn lâm KHCN VN) thực hiện đề tài luận án tiến sĩ về du lịch tỉnh Thái Nguyên, sẽ bảo vệ cấp cơ sở năm 2018.

2. Hỗ trợ đào tạo NCS. Ninh Văn Quí (NCS ĐH Thái Nguyên) thực hiện đề tài luận án tiến sĩ về quản lý tài nguyên.

3. Hỗ trợ đào tạo NCS Dương Kim Giao Quí (NCS ĐH Thái Nguyên) thực hiện đề tài luận án tiến sĩ về quản lý du lịch.

5.4. Sản phẩm ứng dụng

Bản đồ off line, Bản đồ trực tuyến và phần mềm quản lý du lịch tỉnh Thái Nguyên được truy cập tại địa chỉ http://thainguyenmap.tnu.edu.vn.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

- Hiệu quả

Đề tài sẽ mang lại hiệu quả trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo theo hướng khai thác bền vững tài nguyên du lịch, phù hợp với kiến thức bản địa và bản sắc văn hóa các dân tộc Thái Nguyên; Tôn vinh các giá trị cảnh quan nhằm phát triển du lịch, bản tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở Thái Nguyên.

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

Kết quả và sản phẩm nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho Nhà quản lý du lịch (Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thái Nguyên), Cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, ban quản lý khu du lịch...) thông qua việc chuyển giao quy trình xây dựng bản đồ và bồi dưỡng tập huấn khai thác, sử dụng bản đồ.

Trong quá trình triển khai đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ của Sở KHCN Thái Nguyên. Tập huấn và chuyển giao công nghệ cho cán bộ thuộc Trung tâm chuyển giao công nghệ mới, cán bộ thuộc Sở VH - TT - DL Thái Nguyên và cán bộ hiệp hội Du lịch Thái Nguyên.

- Khả năng áp dụng

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xem xét đánh giá các khu vực, các vùng lãnh thổ có đặc điểm tương tự ở Việt Nam và trên thế giới nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tìm ra những giá trị tự nhiên còn tiềm ẩn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra triển vọng NCKH cho các nhà khoa học về các hướng nghiên cứu:tài nguyên, môi trường, phát triển KT-XH bền vững cho tỉnh Thái Nguyên và các khu vực tương tự.

Sản phẩm bản đồ và phần mềm trực tuyến sẽ phục vụ công tác quản lý hoạt động du lịch cho Nhà quản lý, quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Thái Nguyên trên toàn quốc và ra ngoài thế giới, thu hút đầu tư, phát triển du lịch cho tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả nghiên cứu đồng thời là tài liệu phục vụ giảng dạy và NCKH tại một số đơn vị như Khoa Địa lý - Trường ĐHSP; Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ĐH Nông lâm; Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường - Trường ĐH Khoa học thuộc ĐHTN.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Application of cloud computing technology to manage online tourism activities in Thai Nguyen province

Code number: ĐTCN.11/2017

Coordinator: Ass. Prof. Dr. Tran Viet Khanh; Organization:  Thai Nguyen University
Tel: 0912 187 118, E.mail: tranvietkhanhsp@yahoo.com
Implementing institution: Thai Nguyen University (TNU)
Duration: from 2017 to 2018

2. Objectives

To built tourism map and tourism management software associated with Thai Nguyen tourism space based on the application of cloud computing technology and application of geographic information system (GIS), providing online management of tourism activities and promoting tourism in Thai Nguyen province.

3. Creativeness and innovativeness

The implementation of space management through online maps allow managers to maximize the tourism potential; performance, utility infrastructure, land, restaurants, hotels, accommodation facilities; transportation systems as well as promoting tourism in Thai Nguyen in the international arena.

Tourism database of Thai Nguyen is built from many sources. It has been digitized, classified. The relationship between attribute information and spatial information is represented territory through the map and software online. This is a very complex task, demonstrating the creativity associated with the local reality.

Online maps and software basically adaptet the requirements set out by the research task. The features of the map and the software has solved tasks. The relationship between the database to display online maps, appropriate the management requirements follow space and time. Besides, the software adapts the professional work of the manager, the product aims to best serve the needs of travelers looking for.

4. Research results

The following research results were obtained:

- An overview of the scientific basis of cloud computing and GIS technology for space management;

- An overview of the scientific basis of maps and online maps;

- Analyzing the natural, economic, social and tourism potential of Thai Nguyen province;

- Analyze and assess the current status of tourism development in Thai Nguyen province;

- Analysis of the territory of tourism, selection of software solutions;

- Establishing a tourist map online of Thai Nguyen;

The research results have affirmed the scientific and practical basis in the application of maps and software support for local tourism with high efficiency in socio-economic development. In addition, results have opened up space management applications for many other sectors.

5. Products

5.1. The scientific report and attached appendix

5.2. Article (6 articles)

- Tran Viet Khanh, Le Minh Hai (2018), “GIS application for tourism space management in Thai Nguyen province”, 10 th National Geographic Master Plan, Da Nang, pp. 1245-1249.

- Tran Viet Khanh, Le Minh Hai (2018), “Analytical Organization for Space Tourism in Thai Nguyen”, Journal of Science and Technology, 183(7), pp. 219-226.

- Tran Viet Khanh, Le Minh Hai (2013), “Building data base of geographic information system and editing online maps by cloud computing”, Journal of Science and Technology, 106 (06), pp. 131-137.

- Tran Viet Khanh, Le Minh Hai, Nguyen Le Duy (2013), “Applied geographic information system for online space mapping”, Journal of Science and Technology, 110 (10), pp. 71 – 78.

- Tran Viet Khanh, Nguyen Phuc Loc (2015), “Potential for developing in Dai Tu district, Thai Nguyen province”,Journal of Science and Technology, 136(06), pp.14-50.

- Tran Viet Khanh, Pham Hoang Hai, Le Minh Hai (2013), “Thai Nguyen Natural Resource Resource Assessment”, Proceedings of the 7th National Geographic Science Conference, Thai Nguyen University Publishing House, ISBN: 978-604- 915-004-9, Thai Nguyen.

5.3. Product of map

Map online, and tourism management software of Thai Nguyen is available at:

http://thainguyenmap.tnu.edu.vn.

5.4. Training Products

During the course of the project, the author has instructed some students to successfully defend their thesis and support 3 PhD students to do PhD thesis.

1. Support to train PhD student. Le Minh Hai (Vietnam Academy of Science and Technology Institution) who studying PhD thesis on tourism in Thai Nguyen province.

2. Support to train PhD student: Ninh Van Qui who study the PhD thesis on resource management.

3. Support to train PhD student: Duong Kim Giao, who conducted the PhD thesis on tourism management.

6. Effects, transfer alternative of research results and applicability:

- Effective

The theme will be effective in social - economic development, sustainable exploitation tourism resources for hunger eradication and poverty reduction, in accordance with local knowledge and cultural identity of Thai Nguyen. Promote the geological and geomorphology value in order to develop tourism. Protect the environment and promote the cultural identity of ethnic minorities in Thai Nguyen.

- Transfer research results

The results and products of the research will be transferred to the management of tourism (services, departments and branches of Thai Nguyen province), accommodation establishments (motels, hotels and resorts management…) through the transfer process of mapping, training and using the map.

- Ability to apply

The results research of the project is a theoretical and practical basis in the review of the area. Conserve natural resources, environmental protection and finding natural value hidden in the territory that has similar characteristics in Vietnam and around the world.

The research results will open up prospects for scientists on the direction of research: resources, environmental, socio-economic development for Thai Nguyen and similar areas.

Products of online map will serve the management of tourism activities for the management, promote the image of Thai Nguyen tourism in the world, attracting investment and tourism development of Thai Nguyen.

The results also are document for teaching and scientific research in organizations such as the Faculty of Geography - University of Education; Faculty of Natural Resources - University of Agriculture and Forestry; Faculty of Earth Sciences and Environment - University of Science.

Tin bài: Ban KHCN&MT