Tin mới cập nhật

Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

 

            1. Thành phần hồ sơ

 

STT

Thành phần

Số luợng

Ghi chú

1

Báo cáo tổng kết công tác đảng

01

 

2

Các biểu mẫu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng (Mục B - Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương)

 

Từ biểu số 1 đến biểu số 10 - TCTW và biểu 1A, 1D của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

3

Bảng tự chấm điểm

01

Theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 1/11/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên.

4

Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

 

01

 

5

Tờ trình đề nghị công nhận tổ chức cơ sở đảng  trong sạch, vững mạnh.

01

 

           

          2. Thời gian và trình tự giải quyết

            - Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở gửi hồ sơ đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về Văn phòng Đảng ủy ĐHTN vào ngày 15/12 hàng năm.          

- Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban tổ chức Đảng ủy ĐHTN trình hồ sơ ra Ban Thường vụ xem xét, quyết định tại phiên họp gần nhất.

- Sau 05 ngày làm việc kể từ khi Ban thường vụ quyết nghị xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy ĐHTN ra quyết định công nhận.