CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Stt

Ký, mã hiệu

Ngày
ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg

19-02-2003

Chính phủ

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2

Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg

31-12-2009

Chính phủ

Quyết Định về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

3

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP

06-04-2012

Chính phủ

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

4

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

12-04-2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5

Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT

29-8-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6

Quyết định số QĐ 1425/QĐ-ĐHTN

22/10/2013

Đại học Thái Nguyên

Thủ tục cử người đi học sau đại học ở nước ngoài, gia hạn thời gian học tập và tiếp nhận lưu học sinh về nước

7

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV

15-11-2013

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

8

Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT

20-03-2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

9

Quyết định số 1060/QĐ-ĐHTN

22-07-2014

Đại học Thái Nguyên

Quy định về công tác tổ chức cán bộ của Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

10

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

20-11-2014

Chính phủ

Chính sách tinh giản biên chế

11

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg

10-12-2014

Thủ tướng chính phủ

Ban hành Điều lệ trường đại học

12

Quyết định số 03/QĐ-HĐĐHTN

10-03-2015

Hội đồng

Đại họcThái Nguyên

Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Thái Nguyên

13

Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTN

12-03-2015

Hội đồng

Đại họcThái Nguyên

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên

14

Quyết định số 1000/QĐ-ĐHTN

25-05-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Cán bộ

15

Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN

22-10-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

16

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN

04-11-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

17

Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN

04-11-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

18

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06-11-2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

19

Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN

31-12-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên

20

Quyết định số 3189/QĐ-ĐHTN

31-12-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên

21

Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN

30-11-2016

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên