Tin mới cập nhật

Văn bản pháp quy

  • Có 89 văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định số 151/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 24-01-2017Quyết định số 151/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học...
2 Quyết định số 800/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Thái Nguyên 06-05-2015Quyết định số 800/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Thái Nguyên
3 Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về việc tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên 12-09-2014Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về việc tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên
4 Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức , viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên 30-11-2016Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại công chức , viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên
5 Quyết định số 4132/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017 12-10-2016Quyết định số 4132/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm...
6 Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên 12-09-2016Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông...
7 Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên 16-09-2016Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái...
8 Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên 12-09-2016Quyết định số 3714/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin...
9 Quyết định số 3796/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức ôn tập, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên 05-09-2016Quyết định số 3796/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức ôn tập, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ của Đại học Thái...
10 Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên 04-11-2015Ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên
11 Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên 19-05-2016Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
12 Quyết định số 2625/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2015 -2016 16-11-2015Quyết định số 2625/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2015 -2016
13 Quyết định số 3340/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về chế độ quản lý và sử dụng xe ô tô công tại Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên 15-07-2016Quyết định số 3340/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về chế độ quản lý và sử dụng xe ô tô công tại Khối Cơ quan Đại học...
14 Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên 08-01-2016Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Quy định Công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên
15 Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên 31-03-2016Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương...
16 Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên 11-05-2016Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học...
17 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 11-03-2014Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
18 Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 28-11-2014Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng...
19 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác Học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên 17-12-2015Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác Học sinh, sinh viên Đại học Thái...
20 Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên 31-12-2015Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên
21 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên 31-12-2015Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ...
22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Thái Nguyên 25-05-2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Thái Nguyên
23 Quyết định về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc 22-10-2015Quyết định về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên...
24 Quyết định về việc ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên 15-05-2015Quyết định về việc ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên
25 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 13-10-2014Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên
26 Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan giáo dục đại học 25-10-2014Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan...
27 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 21-04-2015Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
28 Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 16-04-2015Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt...
29 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên 12-03-2015Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên
30 Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Thái Nguyên 10-03-2015Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Thái Nguyên
31 Thông tư ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc Gia 26-02-2015Thông tư ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc Gia
32 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 26-02-2015Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
33 Quyết định Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ ở Đại học Thái Nguyên 29-12-2014Quyết định Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ ở Đại học Thái Nguyên
34 Quyết định Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ ở Đại học Thái Nguyên 29-12-2014Quyết định Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ ở Đại học Thái Nguyên
35 Quyết định Ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ 29-12-2014Quyết định Ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ
36 Thông tư ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học 18-07-2014Thông tư ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học
37 Quy định Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên 28-05-2014Quy định Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên
38 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 25-04-2014Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
39 Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. 21-05-2014Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.
40 Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên 21-05-2014Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên
41 Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04-11-2013Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
42 Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 20-03-2014Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại...
43 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13-03-2014Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo
44 Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học và công nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội 24-01-2014Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học và công nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội
45 Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2014) 08-01-2014Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2014)
46 Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2014) 07-01-2014Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2014)
47 Thành lập các Tiểu ban tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2014) 08-01-2014Thành lập các Tiểu ban tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Thái...
48 Quyết định về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên ĐHTN giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020 30-10-2013Quyết định về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên ĐHTN giai đoạn...
49 Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên ĐHTN giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020 27-12-2013Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên ĐHTN giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020
50 Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ công chức. giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (Giai đoạn 2013 - 2015)" 15-07-2013Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ công chức. giảng viên và sinh viên Đại học Thái...
51 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án "Chuẩn CNTT cho cán bộ công chức, giảng viên và sinh viên ĐHTN (giai đoạn 2013 - 2015)" 15-07-2013Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án "Chuẩn CNTT cho cán bộ công chức, giảng viên và sinh viên ĐHTN...
52 Quy định về việc xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên 11-06-2013Ban hành quy định về việc xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên
53 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc 31-05-2013Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc
54 Quy định quản lý và đào tạo người nước ngoài tại ĐHTN 06-05-2013Quy định quản lý và đào tạo người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên
55 Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên" 22-04-2013Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại...
56 Quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên 24-04-2013Quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên
57 Quyết định về việc thành lập tổ hỗ trợ trực tuyến công tác tư vấn tuyển sinh và quảng bá ĐHTN 16-04-2013Quyết định về việc thành lập tổ hỗ trợ trực tuyến công tác tư vấn tuyển sinh và quảng bá ĐHTN
58 Hướng dẫn về hỗ sơ và việc tổ chức kết nạp đảng 18-03-2013Hướng dẫn về hỗ sơ và việc tổ chức kết nạp đảng
59 Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 25-12-2012Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
60 Quy định về bài viết và quy trình đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên 28-12-2012Quy định về bài viết và quy trình đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên
61 Ban hành quy định quản lý Chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế bậc cao đẳng, đại học, sau đại học thực hiện tại Đại học Thái Nguyên 11-12-2009Ban hành quy định quản lý Chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế bậc cao đẳng, đại học, sau đại học thực hiện tại Đại...
62 Ban hành quy định xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Thái Nguyên 17-07-2009Ban hành quy định xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Thái Nguyên
63 Ban hành Quy định thủ tục xây dựng đề án, tổ chức thực hiện quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của ĐHTN 12-06-2008Ban hành Quy định thủ tục xây dựng đề án, tổ chức thực hiện quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của ĐHTN
64 Công văn số 1453 /ĐHTN-SĐH ngày 08/11/2012 của Đại học Thái Nguyên và Biểu mẫu báo cáo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ năm 2012 và kế hoạch cử đi đào tạo năm 2013 (Đề án 911) 08-11-2012Công văn số 1453 /ĐHTN-SĐH ngày 08/11/2012 của Đại học Thái Nguyên và Biểu mẫu báo cáo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ...
65 Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 02-09-2012Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng...
66 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 08-11-2012Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
67 Miễn lệ phí thị thực, tạm trú cho học sinh Lào 09-10-2010Miễn lệ phí thị thực, tạm trú cho học sinh Lào
68 Công văn số 1334 /ĐHTN-ĐH&SĐH ngày 17/10/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và TCCN năm 2013 17-10-2012Công văn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và TCCN năm 2013
69 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo chương trình bổ sung kiến thức đối với năm học dự bị cho đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo 08-10-2012Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo chương trình bổ sung kiến thức đối với năm học dự bị cho đối tượng...
70 Tổ chức họp hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài cấp đại học năm 2013 17-09-2012Tổ chức họp hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài cấp đại học năm 2013
71 Quyết định về việc thành lập ban soạn thảo đề án thành lập trung tâm ươm tạo công nghệ trực thuộc ĐHTN 12-09-2012Quyết định về việc thành lập ban soạn thảo đề án thành lập trung tâm ươm tạo công nghệ trực thuộc ĐHTN
72 Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp bàn về quy chế hoạt động của website Đại học Thái Nguyên 14-06-2012Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp bàn về quy chế hoạt động của website Đại học Thái Nguyên
73 Tổng hợp các văn bản pháp quy học sinh sinh viên 28-08-2012Tổng hợp các văn bản pháp quy học sinh sinh viên
74 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc ĐHTN 09-08-2012Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc ĐHTN
75 Quyết định số 561/ĐHTN-VP về việc thành lập Ban biên tập website Đại học Thái Nguyên 13-06-2012Quyết định số 561/ĐHTN-VP về việc thành lập Ban biên tập, thường trực Ban biên tập và tổ giúp việc của Ban biên tập...
76 QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS” 27-04-2012QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS” ban hành kèm...
77 Quyết định thành lập trung tâm Phát triển nguồn lực Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên 17-04-2012Về công tác tổ chức
78 Quyết định về việc ban hành quy định về công tác văn thư lưu trữ của ĐHTN 24-02-2012Quyết định về việc ban hành quy định về công tác văn thư lưu trữ của ĐHTN
79 Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần 12 (2012) 07-03-2012V/v xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần 12 (2012)
80 Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 30-12-2011Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
81 Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ 02-03-2012Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ
82 Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” 25-10-2011Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các...
83 Thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 24-11-2011Thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012
84 Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 17-06-2010Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
85 Quyết định phê duyệt đề án công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Đào tạo Sau đại học 17-02-2012Quyết định phê duyệt đề án công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Đào tạo Sau đại học
86 Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 29-03-2010Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
87 Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30-11-2011Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
88 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012 12-10-2011Quyết định phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012
89 Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2012 13-10-2011Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2012