VĂN BẢN PHÁP QUY NHÀ NƯỚC

Quyết định số 5323/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành “Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016”

 

Chi tiết download tại đây

 

 

Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/03/2013 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016

 

Chi tiết download tại đây

 

 

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 

Chi tiết download tại đây 

 

 

 

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quy chế quản lý HSSV ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND, ngày 28/8/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định  về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm  học  2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều  Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định  về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015  và  Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg, ngày 14/9/2007 của Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT, ngày 01/8/2013 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg, ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường THPT nội trú và trường dự bị đại học

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT, ngày 23/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT, ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN, ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo vàTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 

Chi tiết download tại đây

 

  

 

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTG, ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên, học sinh các trường đào tạo công lập

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Kế hoạch 161/KH-BGDĐT, ngày 23/2/2013 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2013

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 366/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 1 năm 2014 ban hành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013 – 2016”

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

 

Chi tiết download tại đây

 

 

 

Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

 

Chi tiết download tại đây