Tin mới cập nhật

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN

Điện thoại: 0208 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

Bí thư:

TS. Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0208 3851589; 0902200678; Email:nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Bí thư thường trực:

Đoàn Quang Duy

 

Điện thoại: 0976.550.077; Email: duydoan@gmail.com

Phó Bí thư:

Phạm Minh Hoàng

 

Điện thoại: 0986.703.748; Email: hoangpm@tueba.edu.vn

Phó Bí thư:

Nguyễn Quang Đông

 

Điện thoại: 0974.974.888; Email: dong.nq@tnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

TS. Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0208 3851589; 0902200678; Email:nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Khắc Bảo Trung

 

Điện thoại: 0973.822.555; Email: baotrungnk@tnu.edu.vn

Phó Chủ tịch Hội sinh viên:

Dương Ngọc Toàn

 

Điện thoại: 0975.614.222; Email: duongngoctoankhoahoa@gmail.com