Tin mới cập nhật

CÔNG ĐOÀN

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

Điện thoại: 0280 3851693

Email: vpcd.dhtn@moet.edu.vn

Chủ tịch Công đoàn:

Trần Viết Khanh

 

Điện thoại: 0280 3759357; Email: khanhtv@tnu.edu.vn; tranvietkhanhsp@yahoo.com

Phó Chủ tịch Công đoàn:

Trần Thanh Vân

 

Điện thoại: 0280 3852653; Email: tranthanhvan@tnu.edu.vn

Phó Chủ tịch Công đoàn:

Nguyễn Ánh Nguyệt

 

Điện thoại: 0280 3656600; Email: nanguyet@tnu.edu.vn