Tin mới cập nhật

VĂN PHÒNG & BAN CHỨC NĂNG

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0208 3852650, 0208 3852691; Fax: 0208 3852665

Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Chánh Văn phòng:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại: 0208 3852650; Email: hant@tnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

TS. Hà Xuân Linh

Điện thoại: 0208 3852650; Email: haxuanlinh.tnu@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng:

ThS. Phạm Xuân Thiều

Điện thoại: 0208 3852650; Email: thieupx@tnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

ThS. Nông Minh Ngọc

 

Điện thoại: 0208 3852650; Email: ngocnm@tnu.edu.vn

BAN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: 0208 3652774

Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Tất Thắng

Điện thoại: 0208 3652774; Email: nguyentatthang.tnu@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Đình Yên

Điện thoại: 0208 3652774; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó trưởng ban:

TS. Nguyễn Minh Sơn

 

Điện thoại: 0208 3652774

BAN ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0208 3852651; 0208 3753041

Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Điện thoại: 0208 3348931; Email: tuannq@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TS. Đỗ Như Tiến

Điện thoại: 0208 3852651; Email: tiendn@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: 0208 3851588; Email: truongdhtn2009@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

Điện thoại:; Email:

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 0208 3851690

Email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Điện thoại: 0208 3851690; Email:

Phó Trưởng ban:

ThS. Đặng Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0208 3851690; Email: danghuongdhtn@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Bùi Thị Hương Giang

 

Điện thoại: 0208 3851690, Email: bhgiang@tnu.edu.vn

BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0208 3857407; 0208 3852654

Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Hồng Liên

Điện thoại: 0208 3857407; Email: nguyenhonglien@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Hoàng Tuấn Anh

Điện thoại: 0208 3656481;

Phó Trưởng ban:

ThS. Trần Thị Bích Thảo

Điện thoại: 0989.202.172; Email: thaottb@tnu.edu.vn

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0208 3654102; 0208 3654096

Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Điện thoại: 0208 3654102; Email: vanmy@hn.vnn.vn

Phó Trưởng ban:

TS. Mai Anh Khoa

Điện thoại: 0208 3654096; Email: khoa.mai@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Cao Thanh Long

 

Điện thoại: 0208 3840288; Email:

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điện thoại: 0208 3859211; 0208 3652773

Email: banqlda.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Điện thoại: 02083.656.842; 0913.386.027; Email: tiennx@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

Hoàng Hải Đăng

Điện thoại: 0208 3654101

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0208 3840016; 0208 3753030

Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

PGS.TS. Đàm Thị Uyên

Điện thoại: 0208 3840016; Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: 0208 3753030; Email: nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Hoàng Thái Sơn

Điện thoại: 0208 3753030; Email: hthaison79@gmail.com

BAN THANH TRA

Điện thoại:

Email: ttgd@moet.edu.vn

Trưởng ban:

TS. Hà Văn Chiến

Điện thoại:

Email:

Phó Trưởng ban:

ThS. Lục Kim Thiều

Điện thoại:

Email: thieudhtn@gmail.com

BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 0208 3857390

Email: ttkt.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

TS. Phạm Văn Hùng

Điện thoại: 0208 3857390; Email: vanhungkt@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0208 3857390; Email: huongntqa@yahoo.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Văn Chiến

 

Điện thoại: 0208 3857390; Email:

BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA

Điện thoại:

Email: banpctd@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban phụ trách:

TS. Nguyễn Đức Hùng

Điện thoại:

Email: nguyenduchung59@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Hưng Thịnh

Điện thoại:

Email: hungthinhdhtn@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Khắc Sơn

Điện thoại:

Email: khacson2008@gmail.com