Tin mới cập nhật

Tổ chức

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ

- Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 15/8/2016 của Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về "Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng"

- Đề án số 06-ĐA/TU ngày 22/22/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016-2020

- Hướng dẫn số 02-HD/BTC ngày 07/6/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về "Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng"

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp