Tin mới cập nhật

Văn bản pháp quy của Đại học Thái Nguyên

 VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1.

Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN

12/9/2014

Đại học Thái Nguyên

Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên

 

2.

Quyết định số 800/QĐ-ĐHTN

06/05/2015

Đại học Thái Nguyên

Nội quy tiếp Công dân của Đại học Thái Nguyên

3.

Quyết định số 1439/QĐ-ĐHTN

03/09/2014

Đại học Thái Nguyên

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Đại học Thái Nguyên

4.

Quyết định số 3576/QĐ-ĐHTN

16/08/2016

Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017

5.

Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTN

02/08/2017

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

6

Quyết định số 1670/QĐ-ĐHTN

08/08/2018

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019