Tin mới cập nhật

Chức năng nhiệm vụ

A. Vị trí, chức năng.

Ban Thanh tra là Ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ , giúp Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của các đơn vị để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc;

3. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật  của khiếu nại, tố cáo;

4. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Làm đầu mối giúp Giám đốc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc và Thanh tra cấp trên (Bộ GD&ĐT và các bộ ngành khác có liên quan); kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.