Tin mới cập nhật

Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng ban – TS. Hà Văn Chiến:

- Phụ trách chung và công tác tài chính, tổ chức cán bộ (TCCB) của Ban.

- Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng ban và cán bộ thuộc ban.

- Trực tiếp phụ trách công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực TCCB và Kế hoạch tài chính.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trình GĐ ra quyết định.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, thành phần các đoàn thanh tra nội bộ trình GĐ ra quyết định thanh tra.

- Tham mưu cho GĐ về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu cho GĐ về việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT, ĐHTN, cơ quan cấp trên tại các CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu cho GĐ trong việc giám sát và đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị các biện pháp xử lý.

- Tham mưu cho GĐ về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

- Chủ tri xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của GĐ hoặc cơ quan thanh tra cấp trên.

- Liên hệ công tác với cơ quan ngoài ĐHTN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Phó trưởng ban 1 – Nguyễn Đăng Hòe:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, cơ quan cấp trên tại các CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc về công tác đào tạo hệ chính quy (TCCN, CĐ, ĐH, SĐH, NCS), liên quan đào tạo quốc tế.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT, ĐHTN, cơ quan cấp trên tại các CSGDĐHTV, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc về công tác quản lý khoa học – công nghệ; Hợp tác quốc tế; CNTT-TV; Khảo thí &ĐBCLGD.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, PCTN tại Khoa Ngoại ngữ.

- Tham gia các đoàn thanh tra nội bộ theo quyết định của GĐ.

- Tham gia công tác thanh tra các kì thi do ĐHTN tổ chức theo quyết định của GĐ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do GĐ và Trưởng ban giao.

3. Phó trưởng ban 2 – Lục Kim Thiều:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT, ĐHTN, cơ quan cấp trên tại các CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc về công tác đào tạo hệ VLVH, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ…

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT, ĐHTN, cơ quan cấp trên tại các CSGDĐHTV, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc về công tác Học sinh sinh viên; Quản lý tài sản, CSVC; Hành chính /văn phòng; Pháp chế - Thi đua; Đoàn thể.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc ĐHTN và các CSGDĐHTV.

- Tham mưu cho TB và tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ĐHTN và CSGDĐHTV theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu cho TB và lập kế hoạch công tác, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực  giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, PCTN tại Khoa Quốc tế.

- Tham gia các đoàn thanh tra nội bộ theo quyết định của GĐ.

- Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi do ĐHTN tổ chức theo quyết định của GĐ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ và Trưởng ban giao.

4. Chuyên viên 1: Nguyễn Thị Hải Yến:

- Phụ trách công tác văn thư.

- Thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Phó trưởng ban 1 giao.

- Chuẩn bị và lưu trữ tài liệu, văn bản chung của Ban và trong các lĩnh vực chung do Phó Trưởng ban 1 phụ trách.

- Theo dõi và đôn đốc các CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc ĐHTN thực hiện công tác báo cáo định kỳ về công tác thanh kiểm tra và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thường trực hòm thư điện tử/ Hệ thống thông tin phản hồi và thu thập thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực và báo cáo ngay trong ngày khi có các thông tin phản ánh của công dân, báo chí cho TB.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

5. Chuyên viên 2: Vũ Thu Thủy.

- Giúp Trưởng ban hoàn tất thủ tục về công tác tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do PTB 2 giao.

- Thường trực công tác Tiếp công dân.

- Chuẩn bị và lưu trữ tài liệu, văn bản trong lĩnh vực do Phó trưởng ban 2 phụ trách.

- Thư ký cho các Đoàn thanh kiểm tra đột xuất, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tham gia các đoàn Thanh tra nội bố theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi do ĐHTN tổ chức theo quyết định của GĐ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

6. Chuyên viên 3: Lê Minh Tuấn:

- Giúp Trưởng ban liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị ngoài ĐHTN.

- Thực hiện nhiệm vụ cụ thể do PTB 2 giao.

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc và viết báo cáo theo thời hạn việc thực hiện kết luận của các đợt thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Giám sát, kiểm tra công tác sử dụng tài sản công và đất đai thuộc phạm vi quản lý

- Tham gia các đoàn thanh tra nội bộ theo quyết định của GĐ.

- Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi do ĐHTN tổ chức theo quyết định của GĐ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao