SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Bảng 1. Số lượng các ngành đào tạo sau đại học của toàn Đại học Thái Nguyên

giai đoạn 2013 - T6/2018

TT

                          Năm

Trình độ

2013

2014

2015

2016

2017

1

Trình độ tiến sĩ

25

29

30

31

32

2

Trình độ thạc sĩ

43

44

48

56

57

3

Trình độ bác sĩ CKI

12

12

12

12

13

4

Trình độ bác sĩ CKII

04

04

05

7

7

5

Trình độ bác sĩ nội trú

02

02

03

3

4

 

Tổng số

86

91

98

109

113