Tin mới cập nhật

Quy trình bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT

QUY TRÌNH BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, ỦY VIÊN UBKT, CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT

 

Tên quy trình

Biểu mẫu/hồ sơ

A. ĐỐI VỚI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I. Quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

 1. Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN về lý do, nhu cầu bổ sung, số lượng, nhân sự cần bổ sung.

 2. Sau khi có văn bản đồng ý về chủ trương, nhân sự của Đảng ủy ĐHTN, cấp ủy cơ sở mở hội nghị lấy phiếu giới thiệu và phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung vào chức danh Ủy viên Ban Chấp hành.

 3. Đề nghị Đảng ủy ĐHTN ra quyết định chỉ định.

Hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị ra quyết định chỉ định bổ sung gồm:

 - Tờ trình đề nghị chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành.

 - Biên bản họp lấy phiếu giới thiệu, tín nhiệm của Ban Chấp hành.

  - Trích ngang sơ yếu lý lịch nhân sự được đề nghị ra quyết định chỉ định.

II. Quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư, Bí thư

1. Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở làm văn bản báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN về chủ trương, nhu cầu, số lượng bổ sung.

 2. Sau khi có văn bản đồng ý về chủ trương, số lượng bổ sung của Đảng ủy ĐHTN, cấp ủy cơ sở mở hội nghị Ban Chấp hành lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung vào các chức danh. Gửi hồ sơ nhân sự giới thiệu bổ sung cho Đảng ủy ĐHTN.

 3. Sau khi có văn bản trả lời đồng ý về nhân sự của Đảng ủy ĐHTN, cấp ủy cơ sở mở hội nghị bầu các chức danh bổ sung (Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư)

 4. Trình hồ sơ đề nghị chuẩn y các chức danh được bầu bổ sung để Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN xem xét và ra quyết định chuẩn y.

 

Hồ sơ:

1. Hồ sơ giới thiệu nhân sự bổ sung gồm:

 - Tờ trình giới thiệu bổ sung các chức danh.

 - Biên bản họp của Ban Chấp hành.

- Trích ngang sơ yếu lý lịch nhân sự được giới thiệu.

2. Hồ sơ đề nghị ra quyết định chuẩn y gồm:

 - Tờ trình đề nghị chuẩn y các chức danh.

 - Biên bản họp của Ban Chấp hành.

 - Biên bản kiểm phiếu bầu các chức danh.

 - Trích ngang sơ yếu lý lịch nhân sự được đề nghị ra quyết định chuẩn y.

III. Quy trình bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tương tự Quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chp hành; bầu bổ sung Chủ nhiệm UBKT tương tự như quy trình như bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư.

- Sau khi có kết quả bầu bổ sung các chức danh, Đảng ủy cơ sở đề nghị Đảng ủy ĐHTN ra quyết định chuẩn y.

Lưu ý:

- Chỉ bầu bổ sung Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKT trong số các Ủy viên UBKT.

- Trường hợp bầu bổ sung Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKT từ đảng viên không phải là Ủy viên UBKT thì phải tiến hành Quy trình bầu vào UBKT trước, sau đó mới tiến hành Quy trình bầu Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT.

- Ủy ban Kiểm tra bầu Phó chủ nhiệm UBKT trong số Ủy viên UBKT.

 

 

B. ĐỐI VỚI CHI BỘ CƠ SỞ

1. Quy trình bổ sung Chi ủy viên tương tự như quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở.

2. Quy trình bầu bổ sung Bí thư, Phó bí thư tiến hành như bầu Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy cơ sở.