DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO NHÂN DÂN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ,

Chức danh

Đơn vị công tác

Năm công nhận

1

GS.TS. Đặng Kim Vui

Giám đốc ĐHTN

Đại học Thái Nguyên

2014

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Khải

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2014