KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN HSSV TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016 về Công tác học sinh sinh viên đã đ­ược Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Biểu dương các tập thể, cá nhân học sinh sinh viên (HSSV) tiêu biểu năm học 2014 - 2015.

 

Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 12 tháng 11 năm 2015.

 

            Địa điểm: Phòng họp số 1 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

 

Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và 02 khoa trực thuộc, Lãnh đạo các phòng Công tác HSSV, tổ trưởng tổ công tác HSSV hai khoa trực thuộc và các tập thể, cá nhân HSSV tiêu biểu năm học 2014 – 2015.

 

            Chi tiết download tại đây:

 

            Công văn 2212/ĐHTN-CTHSSV

 

            Quyết định 2470/QĐ-ĐHTN

 

            Danh sách khen thưởng

 

CÔNG VĂN 1894/ĐHTN – HSSV VỀ VIỆC TỔ CHỨC “ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ VÀ HSSV TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016”

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Biểu dương các tập thể và các học sinh, sinh viên (HSSV) đạt thành tích cao trong  năm học 2014 - 2015 (thời gian dự kiến tháng 10/2014 ).

 

 Để chuẩn bị cho Hội nghị, Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung của  công tác HSSV năm học 2014 - 2015 và xét chọn các tập thể và các HSSV đạt các tiêu chí sau đây trong năm học 2014- 2015 để đề nghị Giám đốc Đại học Thái Nguyên khen thưởng.

 

           Chi tiết download tại đây