Tin mới cập nhật

Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ cấp Đại học quản lý

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

 

STT

Thành phần

Số lượng

Ghi chú

1

Nghị quyết của cấp ủy cơ sở đề nghị bổ nhiệm

01

 

2

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền

01

 

3

Sơ yếu lý lịch

01

Mẫu 2C - BNV/2008 của Bộ Nội vụ

4

Lý lịch khoa học

01

Mẫu kèm theo CV số 548/QLKH ngày 16/6/2008 của ĐHTN

5

Bản kê khai tài sản, thu nhập

01

Mẫu 03 kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ

6

Bản sao các văn bằng chứng chỉ (công chứng)

 

 

7

Giấy chứng nhận sức khỏe

01

 

8

Các biên bản họp và kiểm phiếu giới thiệu, tín nhiệm

01 bộ

Theo quy định

9

Nhận xét, đánh giá của Đảng ủy cơ sở (hoặc Chi ủy cơ sở)

01

 

10

Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú

01