GIỚI THIỆU CHUNG

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

            Ban Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Đại học Thái Nguyên trong công tác quản lý cán bộ, viên chức, cơ cấu tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ của Đại học.

Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, viên chức của Đại học Thái Nguyên trình Giám đốc hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

            Thẩm định hồ sơ, đề án trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định thành lập, tách, sáp nhập, giải thể…các đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp. Hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

            Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ; quy hoạch cán bộ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ viên chức của Đại học. Công tác tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng Đại học Thái Nguyên.

            Tuyển chọn, giải quyết các thủ tục, hồ sơ và cử cán bộ, viên chức đi học tập, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước và ngoài nước theo phân cấp quản lý.

            Thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức của Đại học Thái Nguyên. Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc Cơ quan Đại học. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo sự phân cấp và báo cáo tình hình sử dụng lao động với cấp trên theo quy định.

            Tổ chức thực hiện, quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ viên chức của Đại học Thái Nguyên theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện công tác tổ chức, nhân sự tại các đơn vị thành viên. Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.