DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

Năm công nhận

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

I. Cơ quan Đại học Thái Nguyên

1

Đặng Kim Vui

1958

Lâm Nghiệp

2013

2

Đặng Văn Minh

1959

Nông nghiệp

2015

II. Trường Đại học Nông lâm

3

Từ Quang Hiển

1954

Chăn nuôi

2002

4

Trần Ngọc Ngoạn

1954

Trồng trọt

2009

5

Nguyễn Thế Đặng

1953

Trồng trọt

2010

6

Nguyễn Quang Tuyên

1954

CNTY

2010

7

Nguyễn Thị Kim Lan

1955

Thú y

2012

III. Trường Đại học Y – Dược

8

Hoàng Khải Lập

1949

Dịch tễ

2010

9

Đỗ Văn Hàm

1951

SKNN

2010

IV. Trường Đại học Sư phạm

10

Chu Hoàng Mậu

1958

SHDT

2012

V. Trường Đại học Khoa học

11

Lê Thị Thanh Nhàn

1970

Toán học

2015

 

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH GIÁO SƯ NĂM 2016

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

Năm công nhận

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

I. Trường Đại học Sư phạm

1

Phạm Hồng Quang

1964

Giáo dục học

2016

II. Trường Đại học Y – Dược

2

Nguyễn Văn Sơn

1959

Y học

2016

III. Trung tâm Học liệu

3

Nguyễn Duy Hoan

1961

Chăn nuôi

2016