Danh sách đạt trình độ B1, B2 được cấp chứng chỉ

1. Đợt thi 12/2011 và 01/2013, chi tiết xem tại đây;
 
2. Đợt thi 05/2012, chi tiết xem tại đây;
 
3. Đợt thi 08/2012, chi tiết xem tại đây;
 
4. Đợt thi 12/2012, chi tiết xem tại đây;
 
5. Đợt thi 03/2013, chi tiết xem tại đây;
 
6. Đợt thi 08/2013, chi tiết xem tại đây.