Tin mới cập nhật

DANH BẠ KHỐI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ban Giám đốcBan Tổ chức cán bộ
Điện thoại: 0208 3852.655
Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Văn phòng
Điện thoại: 0208 3852.650
Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Ban cơ sở vật chất
Điện thoại: 0208 3851585
Email: banqldaxd.dhtn@moet.edu.vn

Ban Đào tạo
Điện thoại: 0208 3852651
Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Ban Thanh Tra
Email: ttgd.dhtn@moet.edu.vn


Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
Điện thoại: 0208 3654.102
Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Điện thoại: 0208 3857390
Email: ttkt.dhtn@moet.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 0208 3.851.690
Email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn

Ban Công tác HSSV
Điện thoại: 0208 3652774
Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

Ban Kế hoạch tài chính
Điện thoại: 0208 3852.654
Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin
Điện thoại: 02083 840088
Email: ttcntt@tnu.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa
Điện thoại: 02083.903.399
Fax: 02083.748.989
Email: dttxdhtn@gmail.com
Văn phòng công đoàn
Điện thoại: 0208 3851 693
Email: vpcd.dhtn@moet.edu.vn

Ban pháp chế Thi đua
Email: banpctd@tnu.edu.vn


Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Điện thoại: 0203 859 299
Fax: 0203 859 299
Email: vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn
Tìm kiếm
Họ và tên:
Chức vụ:
Phòng ban: