Tin mới cập nhật

BÀI BÁO NĂM 2014

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN ISI

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM BÀI BÁO

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm XB

Dielectric Resonance Effect with Negative Permittivity in a La1.5Sr0.5NiO4+δ Ceramic

TS. Nguyễn Văn Đăng

Journal of the Korean Physical Society

2014

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUÔC TẾ KHÁC

Cитез производных бензо [2,3-1,4]оксазепино[7,6,5-d,e]хинолинов на основе 1,2 – бензохинонов

TS. Dương Nghĩa Bang

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук

2014

A strongly convergent shringkingdescent-like Halpern's method for monotone variationalinequality and fixed point problems

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Acta Mathematica Vietnamica

2014

Hybrid Mann-Halpern Iteration Methods for Finding Fixed Points Involving Asymtotically Nonexpansive Mappings and Semigroups

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Vietnam J. Math.

2014

Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Coupled Planetary Gearboxes

Vu Ngoc Pi and Nguyen Thi Hong Cam

 Journal of Environmental Science and Engineering B, Volume 3, Number 4, April 2014

2014

Profit Optimization of External Cylindrical Grinding

Vu Ngoc Pi, Banh Tien Long, Vu Hong Khiem, Nguyen Hong Quan

Journal of Environmental Science and Engineering B, Volume 3, Number 5, May 2014, pp. 227-231.

2014

Development of RNAi-Based Vector Aims at Creating Antiviral Soybean Plants in Vietnam.

Lo Thi Mai Thu, Le Van Son, Chu Hoang Ha, and Chu Hoang Mau

International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB), Vol. 4, No. 3, pp. 208-211.

2014

Синтез бензо[2,3][1,4]оксазепино[7,6,5-de]хинолиновых замещенных β-трополона. Тезисы докладов IX-ого всероссийской конференции “Высокореакционные интермедиаты химических и биохимических реакции”

TS. Dương Nghĩa Bang

 

2014

Синтез n-ацетил-3-ариламинотропона. Тезисы докладов IX-ого всероссийской конференции “Высокореакционные интермедиаты химических и биохимических реакции”

TS. Dương Nghĩa Bang

 

2014

Evidential seed-based semi-supervised clustering

Vu viet Vu

SCIS&ISIS, Kitakyushu, Japan,

2014

Designing an RNA interference structure aims at creating transgenic soybean plants resistant to both Soybean Mosaic Virus (SMV) and Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) in Vietnam.

Chu Hoàng Mậu, Lò Mai Thu, Chu Hoàng Hà

th International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS) 2014. Erzurem, Turkey, April 24-26, 2014 (G2006).

2014

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu đá ong biến tính bằng quặng apatit

Nguyễn Thị Thuỷ, Đặng Thị Nguyệt, Lê Thị Phương, Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Mai Việt

Kỷ yếu hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VII, năm 2014, tập 2, tr 333-340

2014