Tin mới cập nhật

Cam kết chất lượng

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001:2008 TẠI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

1. Cam kết của lãnh đạo

Giám đốc Đại học Thái Nguyên cam kết xây dựng, áp dụng và cải tiến thường xuyên HTQLCL của Đại học thông qua các biện pháp cụ thể sau đây:

- Thường xuyên truyền đạt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Đại học về tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ quy định của Nhà nước và pháp luật;

- Thiết lập Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

- Định kỳ hoặc đột xuất xem xét về việc thực hiện HTQLCL nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả, tạo cơ hội cải tiến HTQLCL;

- Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện, duy trì  và cải tiến HTQLCL đã xây dựng.

2. Hướng vào khách hàng

Đại học cam kết đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng luôn được xác định và được đáp ứng thông qua:

- Quá trình xem xét các yêu cầu của khách hàng;

- Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng.

3. Chính sách chất lượng

Giám đốc ĐHTN phê duyệt và công bố rộng rãi Chính sách chất lượng của Đại học. Chính sách chất lượng được xây dựng phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Đại học, thể hiện rõ cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục của HTQLCL.

Giám đốc ĐHTN cam kết truyền đạt Chính sách chất lượng đến mọi cán bộ, nhân viên trong Đại học thấu hiểu và được xem xét hàng năm để đảm bảo tính phù hợp.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng thể hiện tuyên bố hoặc cam kết của Giám đốc ĐHTN về chất lượng quản lý quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ĐHTN nói chung, của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương, được công bố, phổ biến đến từng cá nhân liên quan trong HTQLCL của ĐHTN để biết và thực hiện. Giám đốc ĐHTN cam kết:

a)                 Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết đối với việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL;

b)                 Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả;

c)                 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát HTQLCL thông qua quá trình xử lý công việc, nhắc nhở kịp thời và đưa ra các yêu cầu về khắc phục, phòng ngừa;

d)                 Cụ thể hoá các yêu cầu HTQLCL thành quy trình, quy định, hướng dẫn nội bộ. Kiểm soát việc triển khai thực hiện các yêu cầu này tại Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương thuộc ĐHTN;

đ) Công bố sứ mạng, mục tiêu và chính sách chất lượng;

e)                 Tổ chức các cuộc họp xem xét hiệu lực áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008. Mỗi năm ít nhất 01 lần (thông thường sau đánh giá nội bộ định kỳ), Giám đốc ĐHTN hoặc Đại diện lãnh đạo ĐHTN tổ chức cuộc họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo sự thích hợp, đầy đủ, hiệu lực và cải tiến (nếu có) của hệ thống quản lý chất lượng. Các căn cứ để xem xét như sau:

- Báo cáo về kết quả đánh giá nội bộ và bên ngoài (nếu có) về sự phù hợp của hệ thống tài liệu và việc áp dụng tại Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương thuộc ĐHTN;

- Báo cáo về tình hình thực hiện công việc, kế hoạch nhiệm vụ được giao và những điểm không phù hợp của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương thuộc phạm vi của HTQLCL;

- Báo cáo về tình hình thực hiện các sửa đổi, cải tiến đối với HTQLCL; các hành động khắc phục và phòng ngừa;

- Kết quả lần xem xét của Lãnh đạo trước đó.

f)                                      Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại học vùng theo quy định tại của Thông tư 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng quy định về các hạng mục chỉ tiêu với các chỉ số được lượng hóa cụ thể về kết quả cũng như chất lượng công việc cần đạt được trong một thời gian nhất định, là một phần trong mục tiêu phát triển của ĐHTN được Giám đốc phê duyệt, được thể hiện thông qua kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm và được Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương tổ chức, theo dõi triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả và tiến độ cho Ban Giám đốc ĐHTN.

Nếu không đạt được mục tiêu thì Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương phải có văn bản giải trình nguyên nhân và đề xuất biện pháp và hành động khắc phục, trình lên Ban giám đốc ĐHTN để được xem xét và phê duyệt.

5. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin nội bộ

5.1.  Trách nhiệm và quyền hạn

Giám đốc đảm bảo xác định rõ ràng trách nhiệm và mối quan hệ tương tác trong các quá trình. Cán bộ, công chức, viên chức của Đại học được nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc và được đánh giá qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi tiết xem: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương, Văn bản mô tả vị trí công việc (Website: http://iso.tnu.edu.vn)

5.2.  Đại diện lãnh đạo về chất lượng (Quality Management Representative - QMR)

Giám đốc bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR). QMR có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Đảm bảo cho các quá trình cần thiết của HTQLCL được thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục;

- Báo cáo Giám đốc về kết quả hoạt động của HTQLCL và mọi nhu cầu cải tiến;

- Đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được các yêu cầu nhằm thoả mãn khách hàng;

- Là đại diện của Đại học trong các hoạt động liên quan đến HTQLCL, phụ trách hoạt động đánh giá nội bộ, phản ánh của khách hàng, tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhằm duy trì việc áp dụng và cải tiến liên tục HTQLCL của Đại học.

5.3. Trao đổi thông tin nội bộ

Giám đốc thiết lập và duy trì các kênh trao đổi thông tin nội bộ nhiều chiều trong nội bộ nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng về phương hướng và tình hình hoạt động, kết quả đạt được, việc thực hiện và cải tiến HTQLCL.

Các hình thức truyền đạt thông tin được thực hiện dưới nhiều dạng:

- Bằng văn bản theo các qui định của sổ tay chất lượng, các thủ tục, các hướng dẫn công việc.

- Bằng thông báo gửi đến đơn vị chuyên môn.

- Bằng việc họp giữa Ban Giám đốcChánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng và tương đương khi cần thiết để xem xét các hoạt động của Đại học, ghi nhận vào Sổ Biên bản họp.

- Bằng việc lưu chuyển, phân phối các công văn đi, công văn đến.

- Bằng hệ thống thông tin được cung cấp thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, các quyết định, các thông báo và trên Website của Đại học.

- Hàng năm, Đại học tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ viên chức để tổng kết, đánh giá hoạt động chung, trong đó có vấn đề quản lý chất lượng.

- Kết quả các cuộc họp được lưu hồ sơ tại đơn vị liên quan.

6. Xem xét của lãnh đạo

Giám đốc Đại học cam kết thực hiện xem xét HTQLCL hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất đáp ứng yêu cầu của mục 5.6.2 và 5.6.3 TCVN ISO 9001:2008. Các cuộc họp xem xét đảm bảo việc duy trì liên tục, đầy đủ và hiệu quả HTQLCL.