Tin mới cập nhật

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008

 

A. SƠ LƯỢC VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN – tên giao dịch bằng tiếng Anh: Thai Nguyen University, viết tắt là TNU) được thành lập ngày 04 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tính đến nay ĐHTN đã có 8 cơ sở giáo dục đại học thành viên, 2 Khoa trực thuộc; các Ban chức năng và tương đương; các đơn vị nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo; các hội đồng, các tổ chức đoàn thể. Trong đó các Ban chức năng và tương đương nằm trong Cơ quan ĐHTN gồm Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch tài chính, Ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Thanh tra, Ban Cơ sở vật chất, Ban Pháp chế thi đua, Ban Công tác Học sinh sinh viên, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Đảng ủy. Các Ban chức năng và tương đương có chức năng giúp Ban Giám đốc ĐHTN trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của ĐHTN theo từng lĩnh vực tương ứng. 

 

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ĐHTN đã không ngừng phát triển và hoàn thiện theo mô hình đầy đủ của một đại học vùng, đa cấp, đa ngành gồm các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo. 

 

B. PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008

ĐHTN áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản năm 2008 tương đương với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà n­ước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về các hoạt động theo chức năng – nhiệm vụ trên cơ sở Thông tư 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị phục vụ đào tạo và các đơn vị nghiên cứu.

 

Khi áp dụng HTQLCL trong quản lý Nhà nước thì tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ ràng buộc từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ công chức thừa hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có tính đến đặc thù là phải bảo đảm đúng theo luật định. Đặc biệt, trước yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính và phương pháp quản lý của ĐHTN, việc áp dụng HTQLCL này thể hiện tính chuyên nghiệp, sự minh bạch, công khai trong các hoạt động tại các Ban chức năng và đơn vị tương đương tại Cơ quan ĐHTN theo một chuẩn mực đã được Chính phủ Việt Nam công nhận và thừa nhận bởi thế giới Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF – International Accreditation Forum).