Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN01-01 do ThS. Hoàng Tuấn Anh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-11-2018; 522 lần đọc

 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

- Mã số: ĐH2016-TN01-01

- Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tuấn Anh

- Tổ chức chủ trì: Đại Học Thái Nguyên

- Thi gian thực hiện: 01/2016 – 12/2017

2. Mục tiêu

Trên sở nghiên cứu về khu kinh tế cửa khẩu nói chung, vấn đề phát triển khu kinh tế cửa khẩu nói riêng và đánh giá thực trạng phát triển KKTCK tỉnh Cao Bằng, đề tài đề xuất giải pháp nhằm vấn cho các nhà hoạch định chính sách tỉnh trong việc phát triển KKTCK tỉnh trong thời gian tới.

3. Tính mới sáng to

- Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phát triển khu kinh tế ca khẩu, qua đó cung cấp một số cơ sở lý thuyết và thực tiễn về KKTCK cho những nghiên cứu tiếp theo.

- Đề tài đã đánh giá khách quan và khoa học về thực trạng phát triển KKTCK trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thông qua hệ thống các các phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu, cũng như dựa trên các phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới phát triển KKTCK tại Cao Bằng. Đây là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp thực tế và khoa học phát triển KKTCK.

- Kết qu nghiên cứu của đề tài sở khoa hc giúp cho những nhà hoạt định chính sách một cái nhìn toàn diện, s xây dựng triển khai có hiệu quả hơn các chương trình chính sách phát triển KKTCK tại Cao Bằng từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2025, từ đó đóng góp cho sự phát triển KTXH chung của tỉnh Cao Bằng.

4. Kết quả nghiên cu

- Hệ thống hóa các vấn đề mang tính thuyết thực tiễn về kinh tế biên giới, kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu và phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

- Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quc một số quc gia trên thế gii trong việc xây dựng chính sách, cũng như thực tiễn phát triển các khu kinh tế cửa khẩu từ đó đưa ra bài học đối với vấn đề phát triển KKTCK tỉnh Cao Bằng.

- Phân tích thực trạng các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng chính sách phát triển KTCK của Nhà nước đối với tỉnh, chính sách phát triển của tỉnh đối với KKTCK của chính địa phương này.

- Đề xuất giải pháp nhằm tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách tỉnh trong việc phát triển KKTCK tỉnh trong thời gian tới.

5. Sản phm

5.1. Sn phẩm khoa học

2 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc gia trong danh mục nh điểm theo quy định của Hi đng Chức danh Giáo :

- Hoàng Tun Anh, Nguyễn Thị Kim Huyền, Phạm Th Minh Khuyên (2017), “Phát triển khu kinh tế ca khẩu Tỉnh Cao Bằng: Thực trạng định hướng chính sách”, Tạp chí Nghiên cu Thương mại, số 27 (6/2017), tr. 12-17.

- Hoàng Tun Anh, Dương Thị Thùy Linh (2018), Chính sách thương mại biên giới Việt Nam Trung Quốc: Những khác biệt và giải pháp hạn chế”, Tạp chí Công thương, số 4 tháng 4/2018, tr. 75-79.

1 bài báo đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội thảo khoa hc quốc tế:

- Hoang Tuan Anh, Do Anh Tai (2017), Managing the development of border economic zone Experimental study in Cao Bang province”, The Sixth International Conference on Entrepreneurship and Business Management, Hanoi, Vietnam, November 2017, pp.315-325.

5.2. Sản phẩm ứng dụng

- 01 liệu khoa hc: “Thc trạng giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng” được ứng dng sử dng tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động lợi ích mang lại ca kết quả nghiên cu

Kết quả nghiên cứu các giải pháp được đề xuất ca đề tài đã được trao đổi với Ban quản KKTCK tỉnh Cao Bng để th ứng dng thực tiễn cho Kế hoạch phát triển KKTCK tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 2020 đnh hướng tới năm 2025.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Solutions for development of Cao Bang border gate economic zone

Code number: ĐH2016- TN01-01

Coordinator: Hoang Tuan Anh

Implementing institution: Thainguyen University

Duration: from Jan, 2016 to Dec, 2017

2. Objective(s)

Based on the research on the border gate economic zone in general, the development of the border gate economic zone in particular and the assessment of the actual development of the Cao Bang province, authors proposed solutions to develope Cao Bang border gate economic zone in the future.

3. Creativeness and innovativeness

- The research focuses on clarifying the basic concepts of developing border gate economic zones, thereby providing some theoretical and practical basis for the next research.

- The research has objectively and scientifically assessed the situation of development of the border gate economic zone in Cao Bang province through the system of data analysis and processing methods, as well as based on the analysis of environmental factors affecting the development of the border gate economic zone in Cao Bang province. These results is the basis for proposing practical and the scientific solutions for the development of the border gate economic zone in Cao Bang province.

- The research results of the project are the scientific basis to help policy makers have a comprehensive view and have more effective basis to develop and implement policies on development the border gate economic zone in Cao Bang province from now to 2020, vision to 2025, thereby contributing to the overall socio-economic development of the province.

4. Research results

- Systemize theoretical and practical issues on border economic, border-gate economic, border-gate economic zones and border-gate economic zones development.

- Study the experiences of China and some other countries in the world in developing policies and practices for the development of border gate economic zones, thus introducing lessons for the development of border gate economic zones in Cao Bang in particular, and the development of border gate economic zones in Vietnam's in general.

- Analyze the status of Cao Bang border gate economic zones and the state development policy for the province, the development policy of the province for the border gate economic zones of this province.

- Proposed solutions to the policy makers on the developing the border gate economic zones in the coming time.

5. Products

5.1. Scientific products

- National articles:

Hoang Tuan Anh, Nguyen Thi Kim Huyen, Pham Thi Minh Khuyen, “Development of Cao Bang border gate economic zone: current situation and policy orientation”, Trade research review, No 27 (06/2017), pp.12-17.

Hoang Tuan Anh, Duong Thi Thuy Linh (2018), “Trade policies between Vietnam and China: Differences and restrictions”, Vietnam Trade and Industry Review, No 4 (4/2018), pp.75-79.

- Article in International Conference proceeding:

Hoang Tuan Anh, Do Anh Tai (2017), Managing the development of border economic   zone      Experimental   study   in   Cao   Bang   province”, The Sixth International Conference on Entrepreneurship and Business Management, Hanoi, Vietnam, November 2017, pp.315-325.

5.2. Aplication products: 01 scientific document

"The current situation and solutions to develop Cao Bang border gate economic zone" is applied for use at the management board of Cao Bang border gate economic zone.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Research results and suggested solutions of the project have been discussed with the Management Board of Cao Bang Border Gate economic Zone to be able to apply practically to the Bang Border Gate economic Zone development plan for 2018 2020, vision to 2025.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT