Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2013-TN02-09 do ThS. Chu Ngọc Hùng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-10-2018; 486 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm rung động trợ giúp gia công lỗ sâu

- Mã số: ĐH2013-TN02-09

- Chủ nhiệm: Chu Ngọc Hùng

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015

2. Mục tiêu

Thiết kế, chế tạo cơ cấu rung siêu âm trợ giúp khoan, đảm bảo nâng cao năng suất và chất lượng lỗ khoan.

3. Tính mới và sáng tạo

- Nghiên cứu triển khai thành công các bước tính toán thiết kế và chế tạo thành công hệ thống rung động siêu âm trợ giúp gia công khoan lỗ sâu có tỷ lệ chiều sâu trên đường kính trên 10. Hệ thống này chưa thấy công bố trong nước.

- Thực nghiệm gia công khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm Al6061. Kết quả nghiên cứu được công bố trên 06 bài báo khoa học quốc gia và quốc tế, trong đó có 01 bài trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.

4. Kết quả nghiên cứu

- Hệ thống hóa, thực nghiệm triển khai cách thức tính toán, chế tạo và lắp ráp thành công hệ thống rung động siêu âm trợ giúp giúp gia công khoan lỗ sâu;

- Thiết bị thí nghiệm đã được sử dụng triển khai thí nghiệm cho 06 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

Công bố được 06 bài báo khoa học, trong đó có 04 bài báo quốc gia, 01 bài báo trong danh mục Scopus và 01 bài báo quốc tế có chỉ số ISSN. Cụ thể là:

-   Van-Du Nguyen, Ngoc-Hung Chu (2018), “A study on the reduction of chip evacuation torque in ultrasonic assisted drilling of small and deep holes”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 9(6), pp. 899–908, ISSN: 0976-6340;

-   Quoc-Huy Ngo, Ngoc-Hung Chu, Van-Du Nguyen (2018), "A Study on Design of Vibratory Apparatus and Experimental Validation on Hard Boring With Ultrasonic-Assisted Cutting", International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA), 3(10), pp. 283-296, ISSN: 2454-2377;

-   Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng (2015), "Giải pháp khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp", Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 6, tr. 14-17;

-   Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Thị Thảo (2016), "Một số kết quả thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tích cực của gia công khoan lỗ sâu tích hợp rung", Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 154 (09), tr. 9-13;

-   Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng, Hồ Ký Thanh (2016), "Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của kích thước đầu rung siêu âm công suất lớn đến tần số cộng hưởng rung động", Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 154 (09), tr. 19-23;

-   Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự (2017), "Đánh giá hiệu ứng giảm ma sát trượt giữa thép gió và nhôm khi bổ sung rung động siêu âm", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 176(16), 2017, tr. 31-36.

5.2. Sản phẩm đào tạo

Kết quả đề tài trực tiếp phục vụ nội dung nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài trong quá trình làm nghiên cứu sinh, là nội dung chính của 02 chuyên đề NCS.

Chu Ngọc Hùng (2014), Chế tạo cơ cấu rung siêu âm trợ giúp khoan, Chuyên đề Tiến sĩ, Trường Đại học kĩ thuật công nghiệp.

Chu Ngọc Hùng (2014), Nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng hệ thống thí nghiệm, Chuyên đề Tiến sĩ, Trường Đại học kĩ thuật công nghiệp.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

Thiết bị rung tích cực trợ giúp gia công lỗ sâu

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả đào tạo trực tiếp hỗ trợ nghiên cứu sinh là chủ nhiệm đề tài để triển khai nghiên cứu, đồng thời tạo ra nhóm nghiên cứu tiềm năng cho các đề tài sau.

Kết quả nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển, hoàn thiện để chuyển giao, ứng dụng trong sản xuất.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Design, manufacturing of experimental device for vibration assisted deep hole machining.

Code number: ĐH2013-TN02-09

Coordinator: Chu Ngoc Hung

Implementing institution: TNU-Thai Nguyen University of Technology

Duration: from 2013 to 2015

2. Objective

To design and manufacture a device for ultrasonic assisted drilling, which can enhance the production rate and quality of drilled holes.

3. Creatives and innovativeness

- Sucessfully implemented the designing calculation and manufacturing steps for the ultrasonic assisted deep hole drilling with respect ratio larger than 10. This kind of research has not been found in national publications.

- Practically drilled deep holes on Al6061 aluminum alloy. The experiemental results have been published in 06 scientific papers, including 01 papers in Scopus indexed journals.

4. Research results

- Systemized and practically implemented methods of calculation, fabrication and assemly an experimental system for ultrasonic vibration assisted deep hole drilling;

- The experimental system has been used to provide data for 06 scientific papers, which are accepted by The Sate Council for Professor Title of Vietnam.

5. Products

5.1. Scientific

The study published 06 scientific paper, including 01 Scopus papers and 01 paper in an international journal, as following:

- Van-Du Nguyen and Ngoc-Hung Chu (2018), “A study on the reduction of chip evacuation torque in ultrasonic assisted drilling of small and deep holes”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 9(6), pp. 899–908, ISSN: 0976-6340.

- Quoc-Huy Ngo, Ngoc-Hung Chu and Van-Du Nguyen (2018), "A Study on Design of Vibratory Apparatus and Experimental Validation on Hard Boring With Ultrasonic-Assisted Cutting", International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA), 3(10), pp. 283-296, ISSN: 2454-2377;

- Van-Du Nguyen and Ngoc-Hung Chu (2015), "A solution of  manufacturing deep holes on aluminum alloy by low-frequency vibration assisted drilling", Viet Nam Mechanical Engineering Journal, 6, pp. 14-17;

- Chu Ngoc Hung, Nguyen Van Du and Nguyen Thi Thao (2016), "An experimental study on influences of vibration assisted drilling deep holes on stainless steel SUS304",  Journal of Science and Technology – Thai Nguyen University, 154 (09), pp. 9-13;

- Ngo Quoc Huy, Nguyen Van Du, Chu Ngoc Hung and Ho Ky Thanh (2016), "An experimental study on influences of power ultrasonic transducer dimension on the resonance frequency", Journal of Science and Technology – Thai Nguyen University, 154 (09), pp. 19-23;

- Chu Ngoc Hung, Ngo Quoc Huy and Nguyen Van Du (2017), "Evaluation of sliding friction reduction between high speed steel and aluminum in presence of ultrasonic vibration", Journal of Science and Technology – Thai Nguyen University, 176(16), pp. 31-36.

5.2. Training products

The results of this project directly provided data for PhD study of the coordinator. The main content of 02 Ph.D. special subject.

- Chu Ngoc Hung (2014), Manufacturing ultrasonic vibration device to assistance for deep drilling, Ph.D. special subject, Thai Nguyen Univesity of Technology.

- Chu Ngoc Hung (2014), Experimental research and experimental system construction, Ph.D. special subject, Thai Nguyen Univesity of Technology.

5.3. Applied products

The experimental ultrasonic vibratory can be used to clamp several kinds of cutting tools such as turning, drilling, can be fixed on conventional lathes to assist different types of machining.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

The results directly supported the PhD study of this project coordinator and established a potentional team for further projects in this field.

The results are promissing to be developed, completed in order to transfer and apply in practical industry.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT