Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN01-03 do TS. Quách Thị Nga - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 03-10-2018; 422 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

-   Tên đề tài: Xây dựng hệ thống học liệu điện tử tiếng Trung sơ cấp cho sinh viên chuyên ngành ở Đại học Thái Nguyên

-   Mã số: ĐH2016-TN01-03

-   Chủ nhiệm đề tài: TS. Quách Thị Nga

-   Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

-   Thời gian thực hiện: từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018

2. Mục tiêu

Đề tài tập trung vào việc các mục tiêu chính sau đây:

-   Hỗ trợ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung ĐH Thái Nguyên tự học tiếng Trung giai đoạn sơ cấp.

-   Hỗ trợ giảng viên tiếng Trung - ĐH Thái Nguyên trong việc cung cấp học liệu điện tử để thiết kế bài giảng có ứng dụng yếu tố công nghệ thông tin cho sinh viên tiếng Trung giai đoạn sơ cấp.

-   Là cơ sở dữ liệu cho thiết kế website diễn đàn tự học tiếng Trung trên internet.

3. Tính mới và sáng tạo

Lần đầu tiên cung cấp cho sinh viên và giảng viên tiếng Trung Quốc của Đại học Thái Nguyên một trang hệ thống học liệu điện tử tiếng Trung có nội dung bám sát chương trình học tập tiếng Trung sơ cấp hiện tại với đầy đủ nội dung kiến thức về từ mới, ngữ pháp, bài khóa và bài tập, hỗ trợ đắc lực cho việc tự học của người học, tiết kiệm thời gian học tập và được sử dụng miễn phí.

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài được thiết kế sinh động, rõ ràng, góp phần tạo hứng thú học tập cho người học. Người học có thể sử dụng ở bất kỳ đâu kể cả môi trường mạng hoặc không có mạng.

Cung cấp cho giảng viên tiếng Trung của Đại học Thái Nguyên một nguồn tài nguyên học liệu phong phú trong giảng dạy có kết hợp yếu tố công nghệ thông tin.

Giới thiệu cho sinh viên và giảng viên các nguồn học liệu mở để sử dụng và áp dụng trong học tập, giảng dạy tiếng Trung Quốc.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã xây dựng một trang web trên cơ sở kết hợp những kiến thức tiếng Trung sơ cấp trên tài liệu giấy và công nghệ kỹ thuật máy tính cùng với một số phần mềm phục vụ dạy học khác. Với kết cấu kiểu khóa học online tiếng Trung tổng hợp, website đã cung cấp một hệ thống HLĐT từ từ vựng đến ngữ âm, ngữ pháp, bài đọc, bài tập, hỗ trợ đắc lực cho người học tự học và người dạy trong giờ giảng trên lớp.

Phản hồi của người học và người dạy về trang web khá tích cực, kết quả khảo sát thử nghiệm cho thầy Trang web đã phát huy được vai trò là hỗ trợ sinh viên tự học tiếng Trung sơ cấp có hiệu quả, nâng cao hứng thú của sinh viên đối với môn học.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học: 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học trong nước, 01 bài đăng kỷ tạp chí khoa học nước ngoài.

1)  Quách Thị Nga, Nguyễn Ngọc Lưu Ly (2018), “基于计算机科学和开放汉语网络资源的汉语专业越南本科生的多媒体初级汉语资源系统设计, Tạp chí Hán Ngữ quốc tế, 8 (02), tr. 171-183, NXB Học Lâm - Thượng Hải - Trung Quốc. ISBN: 978-7-5486-0099-2/H.5

2)  Nguyễn Ngọc Lưu Ly, Quách Thị Nga (2017), “Vài nét về việc sử dụng truyền thông đa phương tiện trong giảng dạy tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN, 174 (14), tr. 55-61, ISSN 1859-2171.

5.2. Sản phẩm đào tạo: 01 đề tài NCKH sinh viên

1)  Nguyễn Thị Hậu, Trần Thị Thanh Hà (2017), Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử từ vựng  tiếng Trung sơ cấp 1 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Đại học Thái Nguyên, Mã số: NNSV 1705, KNN – ĐHTN.

5.3. Sản phẩm ứng dụng: 01 Website tự học tiếng Trung giai đoạn sơ cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung ĐH Thái Nguyên:

http://hoclieutiengtrungsocap.com/index.php?cate=home

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lai của kết quả nghiên cứu

-   Áp dụng cho hoạt động tự học của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung -Đại học Thái Nguyên trong học tập tiếng Trung sơ cấp.

-   Áp dụng cho giảng viên tiếng Trung Quốc của Đại học Thái Nguyên khai thác nguồn học liệu điện tử trong giảng dạy tiếng Trung sơ cấp.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

-  Project title: Establish courseware system for college students at Thai Nguyen University

-  Code number: ĐH2016-TN01-03

- Coordinator: Quach Thi Nga

- Implementing institution: Thai Nguyen University

- Duration: from July 2016 to July 2018

2. Objectives

The study aims to:

-  Supporting Chinese major students who study the elementary level by themselves in Thai Nguyen University.

-  Supporting Chinese language teachers – Thai Nguyen University in providing e-learning materials for designing lectures using information technology elements for elementary Chinese students.

-  It is a database for website design self-study Chinese on the internet.

3. Creativeness and innovativeness

The first time to provide Chinese major students and Chinese teachers an e-learning materials resource system language instructors of Thai Nguyen University that closely follows the current Chinese language learning curriculum with full content New vocabulary, grammar, exercises and exercises, effective support for learners' self-study, saving time learning and free use.

Research products of the topic are designed vivid, clear, contributing to the interest of learning for students. Learners can use it anywhere, even in the network environment or not.

Provided for Tai language lecturers of Thai Nguyen University a rich teaching resource in teaching that incorporates information technology elements.

Introduce students and faculty of open learning materials for use and application in Chinese language instruction.

4. Research results

The topic was to build a web site based on the combination of paper learning resources and computer technology along with some other teaching software. With a structured online Chinese-language course, the website offers a vocabulary system ranging from vocabulary to phonetics, grammar, reading, exercises, and support for self-learners and instructors in the classroom lectures in class.

The feedback from the learner and the webmaster is positive, the results of the survey for the teacher. The website has promoted the role of supporting self-learning Chinese students to effectively improve the excitement of students in the subject area.

5. Products

5.1.  Scientific products: 01 article published in the national scientific journal, 01 article published in foreign scientific journal.

(1) Quach Thi Nga, Nguyen Ngoc Luu Ly (2018), “基于计算机科学和开放汉语网络资源的汉语专业越南本科生的多媒体初级汉语资源系统设计”- International Chinese Journal, 8 (02), pp. 171-183. ZhongGuo – ShangHai XueLin Press. ISBN: 978-7-5486-0099-2/H.5

(2) Nguyen Ngoc Luu Ly, Quach Thi Nga (2017), “The use of multimedia in elementary Chinese language teaching at the School of Foreign Languages - Thai Nguyen University”, Journal of Science and Technology - TNU, 174 (14), pp. 55-61. Thai Nguyen University Press; ISSN 1859-2171.

5.2. Training products: 01 student scientific research

(1) Nguyen Thi Hau, Tran Thi Thanh Ha (2017), “A study on electronic basic 1 Chinese lexical materials for Chinese students – Thai Nguyen University”, Code: NNSV 1705, SFL – TNU.

5.3.  Application product: 01 Website for teaching and learning Chinese:

http://hoclieutiengtrungsocap.com/index.php?cate=home

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

- Apply for self-study of Chinese students at Thai Nguyen University in early Chinese studies;

- Apply for Chinese Language Teacher of Thai Nguyen University to exploit e-learning materials in Chinese-level teaching.

File đính kèm:

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT