Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-TNA-16 do TS. Nguyễn Thị Ngọc - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 04-10-2018; 226 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Mã số: B2016-TNA-16

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ngọc

- Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

2. Mục tiêu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh Trung học cơ sở người Tày, Nùng nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

3. Tính mới và sáng tạo

Xác định cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm; đánh giá thực trạng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, đề xuất các được quy trình và các nhóm hoạt động trải nghiệm cụ thể nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho nhóm học sinh THCS Tày, Nùng một số tỉnh miền núi phía Bắc theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

4. Kết quả nghiên cứu

Tổng quan được các công trình nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp của học sinh THCS và phát triển kỹ năng giao tiếp của học sinh thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm.

Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh THCS người Tày, Nùng thông qua hoạt động trải nghiệm

Đánh giá thực trạng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh THCS người Tày, Nùng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc thông qua hoạt động trải nghiệm.

Đề xuất được các quy trình và thiết kế được các nhóm hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp của học sinh THCS người Tày, Nùng.

Đề xuất các khuyến nghị với các trường sư phạm đào tạo giáo viên THCS, các trường THCS, giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh người dân tộc Tày, Nùng

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

1. Nguyễn Thị Ngọc (2016), “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh THCS người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc”, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 12/2016, tr.115 - 117.

2. Nguyễn Thị Ngọc (2018), “Deverloping communication skill for tay and nung ethnic students through the club activities in school”, European Journal of Education and Applied Psychology, No1, Vienna, pp.90 - 94

3. Nguyễn Thị Ngọc (2018), “Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh THCS người dân tộc Tày, Nùng ở khu vực miền núi phía Bắc”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 174, tr.24 - 26.

4. Nguyễn Thị Ngọc (2018), Bản thảo sạch sách chuyên khảo Giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số.

5.2. Sản phẩm đào tạo

1. Trần Xuân Huy (2017), Quản lí phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các trường THCS Huyện Hiệp hòa, Tỉnh Bắc giang, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2. Hà Thị Bích Ngọc (2018), Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở Thành phố Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

3. Nguyễn Thế Trung (2017), Quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Cung cấp tài liệu tham khảo cho giáo viên tự bồi dưỡng phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh THCS người dân tộc thiểu số nói riêng cũng như phát triển toàn diện năng lực của học sinh nói chung.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Developing communication skills for junior high school students in northern Vietnam ethnic minority areas through innovative learning activities

- Code: B2016-TNA-16

- Project holder: Dr. Nguyen Thi Ngoc

- Implementing organization: Thai Nguyen University

- Duration: 24 months

2. Objectives

The project is based on the theoretical and practical research on communication skills development for secondary school students in Tay, Nung. It aims to develop communication skills for students through experiential activities that meet the changing needs of the new high school education program today.

3. Creativeness and innovativeness

The project tries to identify reasoning basics for developing communication skills through experiential learning; assess the current situation of communication skills development for students through experiential activities, suggest processes and specific activity teams to develop communication skills for Tay, Nung secondary school students in some northern mountainous provinces according to the requirements of renovating the current education program.

4. Research results

An overview of the communication skills of junior high school students and the development of student communication skills through the organization of educational activities and experiential activities will be given.

The theoretical foundation for developing communication skills for secondary school pupils of the Tay and Nung through experiential learning will also be built.

The current status of communication skills development for secondary school pupils of Tay and Nung in some northern mountainous provinces through experiential activities will be assessed.

The processes and design of experiential learning groups to develop communication skills of Tay and Nung junior high school students will be proposed.

Recommendations for pedagogical training schools for junior high school teachers, junior high schools and teachers to organize experiential activities for Tay, Nung students will be discussed.

5. Products

5.1. In terms of science

1. Nguyen Thi Ngoc (2016), "Innovative learning activities and the role of communication skills development for junior high school pupils of the Tay and Nung mountainous areas in the North", Journal of Education, Special Issue 12/2016, pp.115 - 117.

2. Nguyen Thi Ngoc (2018), " Deverloping communication skill for Tay and Nung ethnic students through the club activities in school”, European Journal of Education and Applied Psychology, No1, Vienna, pp. 90 – 94

3. Nguyen Thi Ngoc (2018), "Design process of creative experiential activities to develop communication skills for secondary school pupils of Tay and Nung ethnic minorities in the Northern mountainous region", Journal of Equipment education, 174, p.24 - 26.

4. Nguyen Thi Ngoc (2018), Clean drafts the reference books Communication Skills through Creative Experience for Ethnic Minority Students.

5.2. In terms of training

1. Tran Xuan Huy (2017), Manager of communication skills development for students through activities of Ho Chi Minh Young Pioneers in Secondary Schools in Hiep Hoa District, Bac Giang Province, Master of Education Management, Thai Nguyen University of Education.

2. Ha Thi Bich Ngoc (2018), Developing communication skills through creative experiential activities for junior high school students in Bac Kan province, Master of Education, Thai Nguyen University of Education

3. Nguyen The Trung (2017), Management of Life Values ​​Education for Secondary School Students in Hiep Hoa District, Bac Giang Province, through creative experiments, Master of Education Management, Thai Nguyen University of Education.

6. Transfer alternatives, application institutions, impact and benefits of research results

The project provides a good material source for lecturers in teachers’ training institutions in their continuous professional development with a hope to support them in organizing experiential activities for students from ethnic minority groups as well as students all over the country in order to develop them to the best of their capabilities.

Tin bài: Ban KHCN&MT