Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-TN01-01 do TS. Đặng Danh Hoằng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-09-2018; 196 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt

- Mã số: B2015-TN01-01

- Chủ nhiệm: Đặng Danh Hoằng

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2015

2. Mục tiêu

Thiết kế được bộ biến đổi công suất đến 5kW với hiệu suất bộ biến đổi công suất lên đến 95% có khả năng tương tác lưới linh hoạt theo 3 chế độ là: Hòa lưới một pha, nối lưới và ốc đảo.

3. Tính mới và sáng tạo

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu về điều khiển nối lưới các nguồn năng lượng tái tạo. Song, ở Việt Nam việc thiết kế, chế tạo hệ thống này còn rất hạn chế, chủ yếu được mua từ nước ngoài. Với đề tài này nhóm nghiên cứu đã làm chủ việc thiết kế và chế tạo độ biến đổi điện tử công suất kết nối lưới điện

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Đã phân tích đánh giá tiềm năng và tình hình khai thác, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió ở Việt Nam;

- Phân tích tổng quan hệ thống điện tử công suất kết nối lưới điện dùng cho khai thác năng lượng tái tạo, tập trung vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

- Thiết kế và chế tạo thành công hệ thống điện mặt trời tương tác lưới linh hoạt công suất 5kW. Hệ thống đã được chạy thử nghiệm và chạy vận hành liên tục trong 5 tháng (từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017)

5. Sản phẩm

a) Sản phẩm khoa học: 3 bài báo công bố trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành, trong đó có 1 bài đăng trên tạo chí quốc tế

[1]     Ngô Minh Đức, Ngô Đức Minh, Đặng Danh Hoằng (năm công bố), “Xây dựng cấu trúc hệ thống và mô phỏng hoạt động hệ nguồn lai (PVg-Wg) áp dụng cho mạng điện phân tán”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 147, số 2, trang 221-230

[2]     Lai Khac Lai, Dang Danh Hoang, Lai Thi Thanh Hoa (năm công bố), “A new method to detemine and manitain the Maximum power operating point of grid connected solar power system”, Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 162, số 2, trang 189-194c

[3]     Lai Khac Lai, Dang DanhHoang Dang, XuanMinh Tran (2017), “Modeling and control the grid connevted sigle-phase photovoltaic system”, SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE), number 5, issu 4, pp. 51-56

b) Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn và bảo vệ thành công 4 luận văn thạc sĩ; Tiến sĩ?

[1].   Ngô Minh Đức (năm bảo vệ), Nghiên cứu hệ nguồn phát điện sử dụng năng lượng gió và mặt trời có áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại cho bộ biến đổi DC/AC, Luận văn thạc sỹ Trường …

[2].   Nguyễn Quế Hưng (năm bảo vệ), Thiết kế hệ thống điều khiển phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, Luận văn thạc sỹ Trường...

[3].   Nguyễn Thị Lan (năm bảo vệ), Nghiên cứu thuật toán xác định và duy trì điểm làm việc cực đại của hệ thống điện mặt trời nối lưới, Luận văn thạc sỹ Trường…

[4].   Bùi Thị Thu Hà (năm bảo vệ), Điều khiển công suất của hệ thống tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo nối lưới, Luận văn thạc sỹ Trường … 

[5].   Nguyễn Văn Huỳnh (năm bảo vệ), Một số thuật toán mới điều khiển tối ưu hệ thống điện mặt trời nối lưới, Luận án tiến sỹ Trường…

c) Sản phẩm ứng dụng:

- Hồ sơ tính toán thiết kế mạch lực và mạch điều khiển bộ biến đổi điện tử công suất kết nối lưới.

- Chương trình phần mềm điều khiển hệ thống.

- Thiết bị điện tử công suất sử dụng cho khai thác năng lượng tái tạo công suất khoảng 5kW.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

- Đề tài góp phần đào tạo đội ngũ thạc sĩ có hiểu biết sâu về khai thác sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời nâng cao năng lực của nhóm nghiên cứu;

- Báo cáo tổng kết đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành điều khiển và tự động hóa;

- Sản phẩm ứng dụng của đề tài đã được vận hành thử nghiệm trong 5 tháng, đảm bảo độ ổn định, an toàn và có thể chuyển sang giai đoạn hoàn chỉnh công nghệ để sản xuất hàng loạt.       

 

INFORMATION ON RESEACH RESULTS

1. General information

- Project title: Designing and Implement system using renewable energy interactive flexible grid

- Code title: B2015 - TN02 - 01

- Manager: Dang Danh Hoang

- Implementing institution: Thai Nguyen University

- Duration: from May 2015

2. Objectives

Design and implement a power electronics converter with power up to 5kW and efficiency about 95%. It can connect to the grid flexibly 

3. Creativeness and Innovativeness

This is the first time that a flexible grid connection has been successfully designed and implemented in Vietnam.

4. Research results

We have achieved some results as:

- We have analyzed and evaluated solar and wind energy sources in Vietnam;

- We had an overview of the electronic power converter system connected to the grid. This section only mentions to solar energy and wind energy.

- We had Designed and implemented an electronic power converter, it connected to the grid single phase flexibly. This system experimented and tried from 3/2017 to 8/2017

5. Products

a) Scientific products: 1 paper published on international Journal and 2 papers published journal of Specialized Science.

[1] Ngo Minh Duc, Ngo Duc Minh, Danh Danh Hoang ”Design the structure and simulate the operation of a hybrid Photovoltaic-Wind Generation system applied in distribution grid”Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University, Number 147, Issus 2, pp: 221-230

[2] Lai Khac Lai, Đang Danh Hoang, Lai Thi Thanh Hoa A new method to determine and maintain the Maximum power operating point of grid connected solar power systemJournal of Science and Technology - Thai Nguyen University

[3] Lai Khac Lai, Dang DanhHoang Dang, XuanMinh Tran “Modeling and control the grid connected single-phase photovoltaic system” SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE), number 5, Issus 4, pp: 51-56 (2017)

 b) Training products: Advised and successfully defended a master’s thesis for 4 students and 1 thesis for doctor student.

[1].   Ngo Minh Duc: Research on electronic generation using solar and wind power with modern control methods for DC/AC converter

[2].   Nguyen Que Hung: Design of generator control system using solar energy.

[3].   Nguyen Thi Lan: Research algorithms to identify and maintain the Maximum Power Point (MPP) of grid connected solar power system

[4].   Bui Thi Thu Ha: Power control of the power system integration of renewable energy sources connected to the grid

c) Application products:

§ Profile of calculating, designing of power electronic converter connected grid.

§ The software program to control system

§ A power electronic converter connected for exploitation of renewable energy

6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability

- This project contributes to training master students with deep understanding about exploiting the use of renewable energy. In addition, it also helps to improve research abilities of the group;

- Final report and proposed solutions are used as references for graduate students and in the field of control and automation.

- The application product had tried over 5 months. It works well, safety. This product can be moved to another stage of trial production to completion technology and mass production.

Tin bài: Ban KHCN&MT