Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-TNA-17 do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thu - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 19-09-2018; 200 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Truyền thống tự sự trong văn học dân gian các DTTS miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt

Mã số: B2016 – TNA – 17

Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017

2. Mục tiêu

Đề tài hướng tới mục tiêu chung là nghiên cứu, khám phá nhằm gìn giữ và bảo tồn văn học, văn hoá dân gian các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là văn học dân gian, truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

Mục tiêu cụ thể của đề tài là nghiên cứu truyền thống tự sự trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong cái nhìn đối sánh một cách có hệ thống với văn học dân gian người Việt. Để đạt được mục tiêu này, đề tài đặt ra những nhiệm vụ chính bao gồm: Tìm hiểu tình hình nghiên cứu truyền thống tự sự trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và dân tộc Việt; Diện mạo các thể loại tự sự dân gian trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt; Tương đồng, khác biệt trong quá trình sáng tạo, lưu truyền và thưởng thức các thể loại tự sự dân gian của các tộc người thiểu số và cội nguồn của sự tương đồng, khác biệt đó. Đề tài này hoàn thành không chỉ cung cấp tài liệu phục vụ trực tiếp những người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu văn học dân gian, văn hóa dân gian mà còn góp phần giúp những người làm công tác văn hoá, dân tộc học, lịch sử hiểu hơn những sắc thái riêng trong vốn văn học dân gian các dân tộc đặc biệt là các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và cội nguồn truyền thống văn hoá, lịch sử các tộc người, từ đó biết cách tiếp cận, bảo tồn và lưu giữ hiệu quả.     

2. Tính mới và tính sáng tạo

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về truyền thống tự sự dân gian trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt trong sự đối sánh để thấy được diện mạo chung các thể loại tự sự dân gian của các DTTS miền núi phía Bắc và dân tộc Việt. Đề tài cũng đã bước đầu đối chiếu truyền thống sáng tác các tác phẩm tự sự dân gian trên hai phuong diện: nội dung và nghệ thuật để thấy được những điểm tương đồng và khác biệt và lý giải cội nguồn của những sáng tạo riêng trong văn học dân gian mỗi dân tộc.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã tiến hành phân tích và bước đầu so sánh truyền thống tự sự trong văn học dân gian các DTTS miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt bằng việc khảo sát, phân tích về diện mạo các thể loại tự sự trong văn học dân gian các DTTS miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt qua một số kiểu truyện, chủ đề và các mô típ điển hình. Đề tài cũng đã phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong nội dung, chủ đề và một số phương diện nghệ thuật của các tác phẩm tự sự giữa văn học dân gian các DTTS miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- Bản thảo 01 sách: Nguyễn Thị Minh Thu, Truyền thống tự sự trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt (Đã được Hội đồng thẩm định nghiệm thu)

- Đăng 05 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

1. Nguyễn Thị Minh Thu (2016), “Nhóm truyện về chàng rể của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, Tập 152 (07), trang 83-88.

2. Nguyễn Thị Minh Thu (2017), “Một số vấn đề truyện cổ tích về người mồ côi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7 (533), tháng 7, trang 97-102.

3. Nguyễn Thị Minh Thu (2017), “Mô típ liên quan đến nhân vật phản diện trong truyện cổ tích thần kì Tày- Thái”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 392, tháng 2, trang 69-71.

4. Nguyễn Thị Minh Thu (2017), “Nhân vật thông minh trong truyện cổ tích sinh hoạt một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Lý luận phê bình VHNT TW, số 62, tháng 10, trang 68-72.

5. Nguyễn Thị Minh Thu, Dương Nguyệt Vân (2018), “Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Tày- Nùng”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5 (555), trang 22-29..

5.2. Sản phẩm đào tạo

- Hướng dẫn 1 luận văn thạc sĩ:

+ Một số mô típ tiêu biểu trong truyện cổ tích thần thần kì Tày- Thái, học viên Hoàng Thị Nguyệt, Cao học Văn học Việt Nam K23.

-  Hướng dẫn 1 khoá luận tốt nghiệp:

+ Nhân vật đế vương trong truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam, sinh viên Nguyễn Thị Thắm, thực hiện, đã bảo vệ tháng 5/2018, loại tốt.

- Hướng dẫn 1 đề tài NCKH:

+ Nhân vật đế vương trong truyện cổ tích thần kì người Việt, sinh viên Nguyễn Thị Thắm thực hiện, đã nghiệm thu tháng 4/ 2017, loại tốt.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong đào tạo cử nhân, cao học tại khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu về truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt.

 

INFORMATION OF RESEARCH REULTS

1. General information

Title of subject: Narrative tradition in folk literature of Northern mountainous ethnic minorities and Viet folk literature.

Code number: B2016 - TNA - 17

Chairman: PhD. Nguyễn Thị Minh Thu

Responsible agency: Thai Nguyen University

Duration: from January 2016 to December 2017

2. Objectives

Themes aimed at the common goal are research and discovery in order to preserve and preserve the folklore and folk culture of Vietnam, especially folk literature, folk tales of ethnic minority groups Northern Mountains.

The specific objective of the thesis is to study the narrative tradition in folk literature of the Northern mountainous ethnic minorities in a systematic way of looking at Vietnamese folklore. To achieve this goal, the main tasks of the project are: To study the situation of studying the narrative tradition in folk literature of ethnic minorities in the northern mountainous area and the Vietnamese people; Appearance of folk narrative genres in folk literature of Northern mountainous ethnic minorities and Vietnamese folk literature; Similarity, differentiation in the process of creation, transmission and enjoyment of folk narrative genres of ethnic minorities and the origin of that similarity. This topic is not only to provide materials that directly serve those who teach and study folklore and folklore, but also contribute to the work of cultural and ethnical workers, history of more understandable nuances in folk literature of ethnic groups, especially ethnic minorities in the northern mountainous areas, and the origins of cultural traditions and ethnic groups' history, preserving and preserving efficiency.

3. Creativeness and innovativeness

This is the first study of folk narrative tradition in folk literature of ethnic minorities in the North and Vietnamese folk literature in comparison to see the common appearance of the genre itself. the folk of the mountainous ethnic minority in the North and the Vietnamese. The topic has also begun to reconcile the tradition of composing folk narratives in two dimensions: content and form to see the similarities and differences and explain the origin of individual creations. Folk literature of each ethnic group.

4. Research results

This research has analyzed and initially compared the narrative tradition in folk literature of northern mountainous ethnic minority and Vietnamese folk literature by examining and analyzing the appearance of narrative genres. in folk literature of northern mountainous ethnic minority and Vietnamese folk literature through some typical stories, themes and motifs. The topic also analyzes similarities and differences in the content, themes and some artistic aspects of autobiographical works between folk literature of northern mountainous ethnic groups and Vietnamese folk literature.

5. Products

5.1. Scientific products

- One book: Nguyen Thi Minh Thu, Narrative tradition in folk literature of Northern mountainous ethnic minorities and Viet folk literature

- 5 articles have been published in international scientific journals:

1. Nguyen Thi Minh Thu (2016), “The story of the son-in-law of some ethnic minorities in the Northern mountains”, Journal of Science and technology – Thai Nguyen university, No. 152 (07/016), page 83-88.

2. Nguyen Thị Minh Thu (2017),Some fairy tales about the orphans of ethnic minorities in the Northern mountains”, Journal of Literature stydy, No. 7/2017 (533), page 97-102.

3. Nguyen Thi Minh Thu (2017), “The motif involves the villain in the Tay-Thai fairytale”, Journal of Culture and Art, No. 392, 2/2017, page 69-71.

4. Nguyen Thi Minh Thu (2017), “Intelligent character in fairy tale activities of some ethnic minorities in the North”, Journal of Central Theory of Literature and Arts, No. October, page. 68-72.

5. Nguyen Thi Minh Thu, Duong Nguyet Van (2018), “The theme of marriage in the fairy Tay, Nung”, Journal of Literature stydy, No. 5 (533), pp. 22-29.

5.2. Training products

- 01 trainee has been succesfully defended master thesis:

Hoang Thi Nguyet (2017), Some typical motifs in Tay, Thai fairy tales, Thai Nguyen university of Education, June.

- 01 student has been succesfully defended graduation thesis:

Nguyen Thi Tham (2017), The emperor in the fairy tales of the peoples of Vietnam, Thai Nguyen university of Education, June.

- 01 student has been succesfully defended scientific research: Nguyen Thi Tham (2016): The emperor in the fairy tales of the Viet peoples, May.

6. Transfer method, beneficiary, effects and benefis of the research results

The research results are used in training Bachelor’s and Master’s degrees at the Department of Literature, Thai Nguyen University of Education; and are useful reference for research on folk tales of ethnic minorities in the northern mountains and Vietnamese folk literature.

Tin bài: Ban KHCN&MT