Tin mới cập nhật

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Đăng ngày: 13-09-2017; 2143 lần đọc

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018;

Thực hiện công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT, ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2018, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2018 như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (10 bộ/hồ sơ) theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT (điều 4, điều 7, điều 15, …).

-   Sản phẩm của đề tài tham gia tuyển chọn phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể;

-   Kinh phí thực hiện đề tài: Kinh phí từ ngân sách nhà nước (từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài, phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (cá nhân, đơn vị phối hợp…).

2. Danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn (kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017 của Bộ GD&ĐT), các mẫu biểu xem tại đây:

- Danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn.

- Mẫu biểu phụ lục.

3. Các đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn gửi các tài liệu sau về Đại học Thái Nguyên trước 16h ngày 13 tháng 10 năm 2017, bao gồm:

-   Công văn của đơn vị;

-   Danh mục đề tài tham gia tuyển chọn theo mẫu phụ lục 1 (lưu ý danh mục cần gửi cả bản in và bản điện tử);

-   Hồ sơ đề tài: (1) Thuyết minh đề tài; (2) Dự toán kinh phí chi tiết (Có dự toán chi tiết kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí từ nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh. Mẫu dự toán kinh phí chi tiết có thể tham khảo theo biểu mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này); (3) Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (bản cam kết, công văn của đơn vị phối hợp …); (4) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài; (5) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài; Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: Tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ;

Hồ sơ đề tài không thực hiện theo các hướng dẫn trên sẽ không được Hội đồng khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên xem xét.

Các vấn đề liên quan liên hệ Ban KHCN&MT - Đại học Thái Nguyên, số điện thoại: 3654102/3654096, email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Công văn 1777

Tin bài: Ban KHCN&MT